Om Peak oil

Print Friendly, PDF & Email

Vad är ”peak oil”?

Den korta historien.

[youtube id=”yFUHdwtpzNQ”]

Den lite längre historien från Post Carbon Institute, mycket bra och som tar upp de tre E’na Energi, Ekonom och Ekologi

[youtube id=”VOMWzjrRiBg”]

Den är textad till svenska som ni kan välja.

Chris Martenson: har några nya kapitel om Peak Oil och ekonomi. I sin Crash Course del.

17a: Peak Oil 17b: Energy Budgeting 17c: Energy and the Economy

Den långa historien.

Olja är en ändlig, icke-förnyelsebar naturresurs. Med ”peak oil” avses den maximala utvinningen av olja i ett land, en region eller för hela jordklotet. Utvinning av olja ur ett oljefält följer alltid en klock-formad kurva. Efter att ett oljefält hittats, och produktionen startar, så ökar utvinningen successivt, allteftersom fältet kartläggs noggrannare och fler brunnar borras. Men samtidigt sjunker trycket i reservoaren, grundvatten tränger in, och efter en tid stagnerar oljeutvinningen och når en platå, eller ett maximum, för att därefter avta. Se bild 1.

Oljetoppen
Peak oil

Bild 1. Utvinning av olja ur ett, eller flera oljefält

Om man lägger samman utvinningen från flera fält i ett land eller en region så får den totala utvinningen ett liknande utseende. T.ex. nådde oljeutvinningen i Nordsjön ett maximum ca 1999 och har sedan dess stadigt minskat. USA’s oljeutvinning passerade maximum ca 1970. Med ”peak oil” avses oftast den tidpunkt när hela jordklotets oljeutvinning når ett maximum. Föreningen ASPO International gör bedömningen att denna kulmen inträffar ca 2010, se bild 2 nedan. Enligt många andra bedömare ligger denna tidpunkt i intervallet 2010-2020.

ASPO prognås
ASPO prognås

Bild 2. Historisk utvinning av olja och gas fram till 2007, och därefter prognos av The Association for the Study of Peak Oil . Från ASPO Newsletter september 2008.

När tar oljan slut?

En vanlig fråga som många ställer sig är ”när tar oljan slut”? Men detta är egentligen fel fråga att ställa. Oljan kommer troligen aldrig att ta slut helt och hållet. Men utvinningen av olja kommer att nå ett maximum och därefter sakta minska. Allteftersom den konventionella oljan blir mer knapp, så kommer priset att stiga, och olja som är sämre, smutsigare, och svårare och dyrare att utvinna kommer att spela en större roll. Men denna sämre och kostsammare olja kommer att kräva ett stadigt ökande oljepris för att vara lönsam att utvinna och denna utvinning är i sig energikrävande, vilket betyder sämre och sämre utbyte. ASPO International bedömer att tidpunkten för ”peak oil” – jordklotets maximala oljeutvinning – inträffar ca 2010-2015, se bild 2 ovan.

Varför är oljan så viktig?

Olja är världens största och viktigaste energikälla. Oljan utgör ca 35% av världens totala energitillförsel; som jämförelse står kärnkraften för ca 6% av den totala energitillförseln. Transportsektorn som är avgörande för industrin, är helt och hållet oljeberoende. För transportsektorn så står oljan för mer än 95% av energibehovet. I stort sett alla samhällen och länder, pågår i högre eller lägre grad en utveckling mot ökad urbanisering, industrialisering, mekanisering av jordbruk och globalisering. Allt detta kräver ökande transporter, och därmed ökande konsumtion av olja.

Kan förnyelsebara energikällor ersätta oljan?

Alternativa, förnyelsebara energikällor som sol och biobränsle, kan ersätta en liten del av dagens oljeanvändning. Men dagens oljeförbrukning är på hela 87 miljoner fat varje dag eller 900 fat per sekund (1 fat = 159 liter olja). En så stor energimängd är i princip omöjlig att ersätta med förnyelsebar energi. Som jämförelse kan nämnas att energimängden i all skog som avverkas globalt, bara är en bråkdel av den energimängd som oljan ger oss.

Finns det en koppling mellan ekonomisk tillväxt och energiförbrukning?

Ja. ”Ekonomisk tillväxt” betyder, enkelt förklarat, att vi ständigt producerar och konsumerar mer. Historiskt sett så har ekonomisk tillväxt varit nära korrelerad med ökande energiförbrukning. Se t.ex. Cleveland 1984. Men historiskt sett så har vi också alltid haft ett överutbud på energi. När efterfrågan har ökat, pga den ekonomiska tillväxten, så har det oftast lett till ökat utvinning av kol olja och gas. Vad händer om vi inte längre har ett överutbud på energi? Det har nästan aldrig hänt, annat än under korta tidsperioder och lokalt avgränsade områden. Av all erfarenhat att döma är det inte möjligt att producera mer, och samtidigt minska förbrukningen av energi. Vi har skrivit om ett antal olika scenarier.

Varför är tillväxt så viktigt?

”Pengar” och skuldsättning hör ihop. Den monetära basen i vårt penningsystem utgörs av mynt och sedlar. Men detta utgöra bara en liten bråkdel av den totala mängden pengar i samhället. Den största andelen av våra pengar skapas av bankerna i och med deras ut- och inlåning. Bank-systemet skapar s.a.s. nya pengar ur tomma intet på låntagarens konto, i utbyte mot att låntagaren försätter sig i skuld till banken och lovar att betala tillbaka lånebeloppet med ränta. Skuldsättning och pengar är, både bildligt och bokstavligt, två sidor av samma mynt… När ”pengar” skapas, så skapas också en skuld. Men mängden pengar som existerar idag räcker inte för att i framtiden betala amortering och ränta på de skulder som uppstod när pengarna skapades. För att det hela skall fungera så krävs att skuldsättning och penningmängd hela tiden ökar. Och om det skall fungera så krävs också ständigt ekonomisk tillväxt, annars uppstår inflation.

Referenser:

ASPO, Newsletter September 2008. The Association for the Study of Peak Oil.

Bentley R. W.: An Explanation of Oil Peaking, R.W. Bentley Visiting Research Fellow, Department of Cybernetics, University of Reading, UK.

Cleveland, Cutler J.,  Energy and the United states economy. A biophysical perspective. Science, Augusti 1984.

BP Statistical review of world energy 2008. Nedladds från British Petroleum’s website

Cleveland, Cutler J., Energy and the United states economy. A biophysical perspective. Science, Augusti 1984.

Robert L. HirschPEAKING OF WORLD OIL PRODUCTION: IMPACTS, MITIGATION, & RISK MANAGEMENT, 2005


Gå vidare till Historiksidan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *