Sociologi

Frågor inför valet 2010

Print Friendly, PDF & Email

ASPO Sverige har skickat detta brev till alla partier som är registrerad för att delta i Riksdagsvalet. Om vi får några svar så kommer vi att redovisa dessa på något sätt det får bero lite på hur det ser ut med svaren. Och vi hoppas att det inte går partipolitik i denna fråga utan att partierna kan lyfta sig över detta och se på landets bästa!

Peak oil, är den punkt i tiden då världen uppnår maximal oljeproduktion, en produktion som sedan för alltid kommer minska då nya oljefynd inte längre kan kompensera för den fallande produktionen i gamla fält. En del seriösa bedömare menar att detta skedde år 2008. Hur ekonomin kommer att påverkas då världen går från ca 2 % ökat oljeutbud till en minskning med 6,7 % är en synnerligen relevant fråga! Flera tidigare studier av sambandet mellan oljekonsumtion och ekonomisk tillväxt visar på ett mycket intimt förhållande.
Inför det stundande valet ställer vi några frågor till Er, och skulle vilja ha era synpunkter på dessa.

1. Hur stor andel av de fossila bränslena är möjliga att ersätta efter Peak Oil? och med vad?

2. Ser ni något behov av att ställa om det industriella jordbruket med tanke på Peak Oil? Hur lång tid anser ni vi har på oss innan läget blir kritiskt?

3. När kommer Peak Oil att finnas med i er planering för framtiden?

4. Hur ska transportarbetet lösas Post Peak Oil, och hur stor tror ni den blir i förhållande till i dag.

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

8 Comments on “Frågor inför valet 2010

 1. Uppriktigt så tror jag inte alla partier kommer svara. De som svarar kommer inte svara på dessa frågor, de kommer svara på andra frågor som passar deras svar.

  Jag tror att det skulle behövas medial hjälp för att få fram mer någorlunda svar. Tex att ställa dessa frågor via en dagstidning. Politiker och dess partier är förutsägbara, ställ frågor bakom offentligheten och de struntar i dem.

 2. Om man kunde få in dessa i massmedia vore det bra, problemet är att media inte tar in det om man inte köper plats och det har vi inga pengar för, frågorna ligger på Newsdesk för alla att lästa.

 3. Köpa annonsplats är inte att tänka på, men om det finns någon politisk journalist i någon dagstidning som vill ”samarbeta” med forskare. Att tillsammans med en journalist utarbeta vissa frågor som publiceras i en artikel. Gäller att få det till att både journalisten och dagstidningen ser det som en intressan artikel inför valet. Jag tror att de politiska journalisterna har ett stort intresse av att hitta ideer till artiklar som sticker ut, profilerar sig utöver de andra. Sen om detta ämne kan göra det, vem vet.

 4. Här kommer Kristdemokraternas svar på era frågor.

  1. Hur stor andel av de fossila bränslena är möjliga att ersätta efter Peak Oil? och med vad?
  Svar:
  Alla fossila bränslen måste på sikt ersättas med andra alternativ. I Sverige har vi bättre förutsättningar för detta än de flesta andra. På nationell nivå handlar det främst om biobränslen, vindkraft, tills vidare bibehållen kärnkraft samt nya typer av energiframställning, till exempel vågkraft. På en global nivå är problemet svårare. Troligtvis kommer kärnkraften spela en viktig roll under en övergångstid. Biobränslen, sol-, vind- och vattenkraft är också viktiga bitar. Forskning behövs för ny energiproduktion, exempelvis fusion och artificiell fotosyntes. Samtidigt är energieffektiviseringar nödvändiga.

  2. Ser ni något behov av att ställa om det industriella jordbruket med tanke på Peak Oil? Hur lång tid anser ni vi har på oss innan läget blir kritiskt?
  Svar:
  Jordbruket kräver mycket energi. Samtidigt konkurrerar livsmedelsproduktionen delvis med energiproduktionen om tillgången till jordbruksmark. Det är därför viktigt att jordbruksmarken används effektivt. Det finns inget enkelt svar på den ekvationen. Utvecklingsinsatser, inriktade på att minska jordbrukets beroende av tillförda gödningsmedel, är angelägna. Det bör vara ett villkor för biobränsleodling att det sker en samtidig produktion av biobränslen och foder alternativt grödor för humankonsumtion. När biobränslen tas från skogen är det viktigt att detta sker på ett uthålligt sätt så att avskogning undviks och att den biologiska mångfalden bevaras. Tropikerna har generellt bättre förutsättningar att producera biomassa. Många u-länder har här en möjlighet att producera för export sedan de inhemska behoven av drivmedel tillgodosetts, givet att regelverket skyddar odlingsmark och biologiskt rika marker.

  3. När kommer Peak Oil att finnas med i er planering för framtiden?
  Svar:
  Vi har länge vetat att oljan inte räcker för evigt. Det exakta årtalet för när peak oil inträffar är dock svårare att säga, kanske 2008, kanske någon gång de närmaste åren. Detta är en anledning till att Kristdemokraterna medverkat till att tills vidare bibehålla kärnkraften som en viktig del i den svenska energiförsörjningen.

  4. Hur ska transportarbetet lösas Post Peak Oil, och hur stor tror ni den blir i förhållande till i dag.
  Svar:
  Det är inte troligt att svaret kommer att ges från politisk nivå. Marknaden måste finna de mest effektiva lösningarna, med stöd av offentligt finansierad forskning.

  MVH
  Martin Wisell
  politiskt sakkunnig, Kristdemokraternas riksdagskansli

 5. Svar från Fi

  Hej, Fi är en organisation som helt drivs av ideella krafter, vi har tex inte några anställda. Vi har heller inte ngn så detaljerad politik som krävs för att kunna besvara era frågor. Vi kommer därför tyvärr inte att kunna svara på er enkät.
  Med vänlig hälsn Fi
  gm Anna

 6. Hej!
  Se nedan  våra svar på ASPO Sveriges frågor inför valet 2010. Tack på förhand!
  Mvh,
  Hussein Askary
  Ordförande 
  Europeiska arbetarpartiet – EAP
  LaRoucherörelsen i Sverige, http://www.larouche.se

  1. Hur stor andel av de fossila bränslena är möjliga att ersätta efter Peak Oil? och med vad?

  Svar: LaRoucherörelsens och Europeiska arbetarpartiet- EAPs position ang. fossila bränslena sedan 1970-talets oljekris har varit: 1. Att reglera oljemarknaden genom ömsesidiga långsiktiga avtal mellan producent/konsumentländerna med stabila priser och leveranser utan mellanhänder i finansmarknaderna som manipulerar priserna och skapar konstgjorda brister för att tjäna extra bortom de verkliga produktionspriserna. En sådan mellanhand som skall bort är den internationella spotmarknaden. 2. Råolja och naturgas skall bättre tjäna de nationella ekonomierna och världsekonomin som industriella råvaror för kemiindustri och syntetisk material produktion, istället för att elda för energiinnehållet i dem. 3. Istället för fossila bränslen för energiproduktion, vill EAP satsa på utbyggnad av kärnkraft (både nuvarande fissionkraft och intensiv forskning i fusionskraft) för elproduktion, plus användning av restvärmen (speciellt om man bygger nya generationen högtemperatur reaktorn HTR) för processindustrin och framställning av alternativt bilbränsle som vätgas. Kärnkraft skall driva merparten av transporterna i samhället (se svar på fråga 4!).

  2. Ser ni något behov av att ställa om det industriella jordbruket med tanke på Peak Oil? Hur lång tid anser ni vi har på oss innan läget blir kritiskt?

  Svar: Nej, det industriella jordbruket är strategiskt och ekonomiskt nödvändigt för att garantera matproduktionen och skall inte användas för bränsleproduktion (t ex etanol). Det är viktigt att allt jordbruk drivs i den mest effektiva formen, som familjeföretag. Vad gäller Peak Oil och hur mycket tid vi har på oss innan läget blir kritiskt, se svar på fråga 3!

  3. När kommer Peak Oil att finnas med i er planering för framtiden?

  Svar: Det finns flera invändningar mot Peak Oil som ekonomisk koncept. Enligt amerikanska ekonomen Lyndon LaRouches syn på ekonomi som ”fysisk ekonomi” med människans kreativitet i centrum, finns inga riktiga ”begränsade resurser”. Den malthusianska ideologin av det brittiska imperiet vill få människor att tro att råvaror och allt annat tar slut någon gång, och därför måste tre saker göras: a. begränsa befolkningsökningen, b. bromsa den teknisk/ekonomiska utvecklingen, c. låta imperiets multinationella bolag kontrollera råvarukällorna så att nationella regeringar inte gör slut på allt i deras iver att utveckla sina nationer och samhällen. Vetenskapligt sett är denna imperieideologi felaktig. Om man ser på mänsklighetens historia så har människor både ökat sin befolkningstäthet, den ekonomiska levnadsstandarden och övervunnit råvarubristen genom att skapa helt nya typer av råvaror som tidigare ”inte existerade”. Ett produktivt samhälle med tro på vetenskaplig kreativitet kan hantera minskad tillgång på två sätt: Den tekniska utvecklingen kan både öka prospekteringen av existerande råvaror som järnmalm, olja osv och nya sätt att utvinna mer av den (nya destilleringsmetoder av t. ex. den gigantiska resursen oljesand eller effektivare motorer) än man gjort tidigare så att det ökar både mängden och kvaliteten av råvaran: men det betyder inte att det kan göras i all evighet med samma mängd och kvalité, och det är då människor uppfinner nya typer av resurser som är effektivare och intensivare. Till exempel, människan har tagit stora språng från ved till kol, olja och kärnkraft. Fusionskraft, om man inte förbjuder kreativitet som man gjorde i Sverige med ”tankeförbudslagen” mot kärnkraftsutveckling sedan 1986, blir vår nästa steg. Men allt hänger på den ideologi som råder i samhället. Under den rådande gröna kärnkraft/industrifientliga ideologin har Sverige och resten av världen inte några stora chanser att överleva den fossila bränsleepoken. Stannar man vid ett av utvecklingsstegen och nöjer sig med den, riskerar hela samhället att förbruka det som har skapats hittills i en självkannibaliseringsprocess och radera ut framtiden.

  4. Hur ska transportarbetet lösas Post Peak Oil, och hur stor tror ni den blir i förhållande till i dag.

  Svar: Ett modernt samhället bygger till en stor del på en fungerande infrastruktur, och en stor del av infrastruktur är transport. Mesta av transporten av personer och varor bör, enligt EAP, ske genom kollektivtransporter som tågsystem inom städer och mellan städer (tunnelbana, spårbilar, höghastighetståg, och magnetsvävartåg). Dessa är snabbare, effektivare och mer ekonomiska än till exempel bil- och lastbilstransporter. Dessutom, alla dessa masstransporter kan drivas med ren el från kärnkraftverken. I Asien, speciellt Kina, satsas mer än någonstans på jorden just nu på denna typ av transporter plus kärnkraft. Dessa nationer siktar mer på framtiden, precis som USA och Europa de två decennierna efter andra världskriget. Numera ägnar vi oss i västvärlden åt navelskåderi, vidskepelse och finansiell spekulation. Men det är inte hopplöst! Som reflex mot den kritiska finanskrisen, kan tanken på den verkliga fysiska ekonomin vakna igen och vårt samhälle få tillbaka optimismen av ett produktivt industrisamhälle.

  LaRoucheplanen för återuppbyggnad av den infrastrukturella basen kan läsas här http://www.larouche.se/artikel/pamflett-laroucheplanen-har-skapas-jobben

  LaRouches plan för garanterad försörjning av råvaror för alla världen länder tas upp här
  http://www.larouche.se/nyheter/2008/06/13/larouche-sa-kan-oljeprisinflationen-stoppas

  En aktuellt strid mot de imperialistiska råvarukartellerna är fördubblingen av järnmalmspriserna och det tas upp här http://www.larouche.se/artikel/skydda-stalindustrin-fran-det-brittiska-imperiet

  Kampen mot nolltillväxt befolkningsbegränsning och industrifientlighet tas upp i dokumentärfilmen ”Sanningen om LaRoucherörelsen i Sverige – EAP” på larouche.se

 7. Svar från Moderaterna

  Moderaterna har arbetat aktivt med att fasa ut oljan ur vår energiförsörjning sedan mitten av 70-talet då vi införde kärnkraften i Sverige. Det är viktigt att det arbetet fortskrider. Därför har moderaterna tillsammans med övriga partier inom alliansen den 17 juni 2010 antagit ett beslut om att utveckla kärnkraften som tillsammans med vattenkraft och övrig förnybar energi ska stå för vår framtida energiproduktion.

  För att underlätta för transportsektorn att minska användningen av fossila bränslen är det också viktigt att satsa på dels utvecklandet av förnybara bränslen som olika slags biodrivmedel, dels teknikutveckling av nya motorer som hybrid- och elmotorer. Detta kan ske genom en kombination av olika styrmedel som exempelvis tuffa CO2-utsläppskrav, skattelättnader för biodrivmedel och koldioxidskatter för fossila bränslen.

  om ni har synpunkter är ni välkomna att höra av er till moderaternas närings- och energipolitiske handläggare, Tomas Ahlberg tomas.ahlberg@moderat.se
  Med vänliga hälsningar
  Peter Linder

  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
  Nya moderaterna

 8. Sverige har de senaste decennierna minskat utstläppen av koldioxid och användningen av fossila bränslen, och samtidigt haft en god ekonomisk tillväxt. Det visar att det är möjilgt att bryta sambandet mellan användning av olja och ekonomisk tillväxt, men det kräver en ansvarsfull politik som gör att samhället klarar av omställningen. I Sverige produceras nära nog all el genom vatten- och kärnkraft och därmed utan användning av fossila bränslen. Givet att vår kärnkraftsreaktorer när de pensioneras ersätts med nya, har vi goda möjligheter att kunna fortsätta att fasa ut de fossila bränslena och samtidigt värna ekonomin. En omställning i transportsektorn till drift med el, som tilverkas utan användning av fossila bränslen, gör att även denna del av ekonomin kan minska beroendet av fossila bränslen kraftigt. Förnybara bränslen kan spela en begränsad med viktig roll inom tex. jordbrukssektorn och för långväga vägtransporter för att minska fossilberoendet i dessa delar av ekonomin.

  Har ni några frågor eller funderingar så är ni varmt välkomna att återkomma.

  Med vänliga hälsningar

  Carolina Schale
  Politisk sekreterare, Folkpartiets riksdagskansli

  Riksdagen, 100 12 Stockholm
  Tel: 08-786 60 87
  Mob: 0708-54 90 60

Comments are closed.