Sociologi

Trafikverkets prognosmiss!

Print Friendly, PDF & Email

I dagens SvD så hävdar Trafikverket att Förbifarten kommer att vara trångt på vägarna redan 10-15 år efter invigningen 2020.
Detta visar klart och tydligt att Peak Oil inte finns med i deras värld alls. För det kan inte råda någon tvivel på att då kommer vi att ha en mycket lägre oljeproduktion än nu, kanske 50% lägre.

Och några alternativ att tala om kommer inte heller att finns som kan tagit upp bortfallet. Och ekonomin kommer inte heller att må så bra då. Om Trafikverket ser detta så kan dom läsa och sedan behöver dom ta sig en funderare vad Peak Oil egentligen betyder för framtiden och deras verksamhet. För som dom nu planerar är det bara kapitalförstöring av skattebetalarnas pengar. Det skulle vara intressant att höra hur deras prognos går till och kan bli så fel. Men det får vi nog inte, och dom litar nog på Energimyndigheten som i sin tur litar på IEA, även om IEA har börjat dra ner sina prognoser lite.

För nya läsare så kan man börja med Om Peak Oil för att komma igång och förstå vad det handlar om, läs sedan historiken. På vår sida om Nyhetsbreven har vi flera intressanta artiklar om hur Peak oil påverkar Ekonomin, för det är här genomslaget kommer först.

Uppdaterat 21 maj o 28 juni: Skrivit till Trafikanalys och frågat om deras åsikt.

ASPO Sverige har skrivit ett inlägg på vår hemsida och vi kritiserar Trafikverkets prognoser, där dom hävdar att trafiken på Förbifarten kommer att ha fyllt leden 10-15 år efter invigningen. Det gå inte att göra sådan prognoser, skulle fungera lika bra att spå i kaffesump.
Vad har ni får åsikt i frågan, är ni bättre eller gör ni samma bedömning? Ni kan svara på vår hemsida.

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

8 Comments on “Trafikverkets prognosmiss!

 1. De har väl gått på myten om elbilar. Samma som Centern som vill slösa skattepengar på subventioner av sådana (de låtsas väl inte om hur mycket fossilbränsle en elbil förbrukar i hela livscykeln).

  Men det lär dröja innan vi för höra från officiellt håll (myndigheter, regering) om något så Tillväxtshotande som minskande oljeproduktion. Och sägs det nåt så är det vanliga tramset om Tekniken Och Marknaden som skall rädda oss.

 2. Trafikverket har lagt ut sina dokument om Förbifarten och jag letade i en timme efter de antaganden som de baserade sina trafikprognoser på. Oljetoppen finns inte ens nämnd som en möjlighet och de räknar med fortsatt tillväxt utan gräns.

  Jag gick även till den källa som Regeringen pekade på i sitt regleringsbrev till Trafikverket. Regeringen bedömer i sin prop. 2008/2009:35 att ”trafiken förväntas fortsätta växa”. Den stödjer sig en prognos gjord av SIKA år 2005. Ett antal remissinstanser inklusive SIKA har i sina remissvar påtalat osäkerheterna i dessa prognoser och menar att de behöver kompletteras med scenarioanalyser/känslighetsanalyser. Flera remissinstanser påpekar att ”en enskilt mycket viktig omvärldsfaktor i sammanhanget är framtida drivmedelspriser”.

  Regeringen avslutar med att konstatera att det finns ett behov av förnyat arbete med prognoser inför åtgärdsplaneringen” och avrundar sitt resonemang med att ”det är sannolikt att bilparkens energiförbrukning minskar och att det blir vanligare med alternativa drivmedel”.

  Med tanke på att vi nu har nått oljetoppen (som uppenbarligen är en platå) kan man ana att det kommer att finnas två vinnare i detta spel med våra gemensamma resurser: bankerna och byggentreprenörerna. Den brist på kompetens eller vilja som tjänstemän och politiker demonstrerar gör att man börjar undra vad som ligger bakom. Det strider ju mot sunt förnuft.

  Samma kritik drabbar naturligtvis SvD som inte heller bryr sig om att vi har nått fram till oljetoppen.

 3. Jag var i dag på utfrågningen om Förbifart Stockholm, och alla utgick från att prognosen till 2030 stämmer och att Stockholm växer med ett Värnamo i kvartalet, men växer inte Stockholm så stämmer inte prognoserna.
  Magnus Nilsson, trafikexpert hade inga synpunkter på prognosen i sig utan andra saker som inte gick ihop. Jag frågade om Peak oil fanns med i dessa prognoser? Och det var ett klart Nej från Emma Henriksson (KD i Riksdagen), hon sa att det diskuteras när Peak oil inträffar, och därför behövdes inte detta var med i planeringen. Och Karin Svensson-Smith sa att just för Peak oil så måste vi satsa på kollektivtrafik.
  Det kanske är så att Peak Oil finns med i folks bakhuvud men man har inte börjat att förstå innebörden av detta, eller det ännu mer viktiga frågan Nettoenergi.
  Som en politiker sa att Försvarsutskottet har kommit fram till att den absolut viktigaste frågan för landet är Klimathotet.

 4. Har det kommit något svar från myndigheten Trafikanalys? Detta om något bör ligga inom deras ansvarsområde att hålla koll på.

 5. Fick detta av Trafikanalys i dag.

  När det gäller er frågeställning så har Trafikanalys i dagsläget inte analyserat frågan och har inte heller något uppdrag av regeringen att titta på frågan. Upplysningsvis kan nämnas att Trafikanalys är en nystartad myndighet vilken påbörjade sin verksamhet den 1 april 2010.

  Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss.

  Med vänliga hälsningar
  Trafikanalys

  Svarade så här.

  Om inte Ni gör prognoser över trafiken i framtiden, vem gör det då?

  MWh/ Bengt

 6. Trafikanalys är en avknoppning av föregångaren SIKA så lite klent att de låtsas som att de just uppstått. I själva verket har ju SIKA haft detta ansvar i många år. SIKA var dock inget att hålla i handen på sistone när det gäller att kvalitetssäkra hur trafikprognoser görs – i de senaste skrivelserna de gjorde om detta lade SIKA tonvikt på ATT kvalitetssäkring gjorts (dvs att trafikverken säger att de kvalitetssäkrat sina prognoser) men inte HUR (vad är det för kvalitet på prognoserna).

 7. Fick detta av Trafikanalys i dag, på frågan vem som gör prognoserna?

  Rörande vårt uppdrag så har Trafikanalys bl.a. till uppgift att, med utgångspunkt i de
  transportpolitiska målen, utvärdera och analysera samt redovisa effekter av föreslagna och
  genomförda åtgärder inom transportområdet. Såsom vi skrev i vårt tidigare svar på din fråga,
  vilken Trafikverket vidarebefordrade till oss, är Trafikanalys en nystartad myndighet vilken
  påbörjade sin verksamhet den 1 april 2010, och någon analys av ämnet för din fråga har inte
  gjorts av myndigheten.
  Flera myndigheter har dock yttrat sig i frågan, bland annat SIKA, Statens institut för
  kommunikationsanalys, vilka lades ned 31 mars 2010. Deras yttranden finns dokumenterade
  enligt nedan.
  2009-02-16 SIKA:s yttrande över Vägverkets kompletterande underlag inför regeringens
  tillåtlighetsprövning enligt 17 kap miljöbalken av ”Effektivare Nord-sydliga förbindelser i
  Stockholmsområdet”
  2007-05-29 SIKA:s yttrande över Beredning inför regeringens tillåtlighetsprövning enligt
  17 kap Miljöbalken: Vägutredning effektivare nord-sydliga förbindelser i Stockholmsregionen
  Med vänliga hälsningar
  Trafikanalys

Comments are closed.