Ekologi - Energi

Europa behöver inte en fracking revolution!

Print Friendly, PDF & Email

SvD ledare skrev den 29 juli om att Europa behöver fracking. Och visar på att USA har gjort 70% av målet som Kyoto avtalet, vilket USA i och för sig inte undertecknade. Nu har landet gått igenom en kraftig recension vilket nog har påverkat mer än gasen gjort. Kolen som man har ersatt med gas har istället exporterats, så globalt har inte utsläppen minskat utan tvärt om ökat.
Nya studier visar också att metan utsläppen vid fracking sammantaget blir högre än med kol.
Till detta kommer alla kemiska ämnen som används och problemet hör inte bara ihop med oseriösa utförare utan vätskan i sig som används, plus stora mängder vatten som många platser har brist på.
Exempel på de vanligaste kemikalierna av många fler:

  • Metanol
  • BTEX komponenter (benzene, toluene, ethylbenzene, and xylene)
  • Diesel olja
  • Bly
  • Vätefluorid (HF)
  • Naftalen, C₁₀H₈
  • Svavelsyra, H₂SO₄
  • Kiseldioxid SiO₂
  • Formaldehyd CH₂O
  • Okända kemikalier.

Fracking har av många presenterats som en omvälvning och skulle göra USA oberoende av import. Men nya studier visar att så inte är fallet. Även om utvinningen stiger väldigt fort i nya hål så faller den sedan snabbt för att efter ca 3 år ha fallit 80-95%. Detta gör att det hela tiden måste borras nya brunnar för att täcka bortfallet av gamla. När det gäller gasen så har priserna blivit så nedtryckta att inte många bolag som har kommit in sent får tillbaka pengarna för investeringen. Att det överhuvudtaget borras så mycket som det nu görs kan vi nog tacka de superbilliga lånemöjligheterna som nu finns, vilket har lett till att skulderna ökat i berörda bolag. Totalt så har bolagen ett underskott i sina kassaflöden på ca 100 miljarder $US per år, detta kan bara fortgå en kort tid och med nya investerare som jagar avkastning på sina pengar.

En sak har författaren förstått i alla fall, men vilka slutsatser drar författaren kan man undra. För detta är den helt centrala frågan.

Men även om vinden blåser i miljövänlig riktning kommer Sverige inte att lösa sin energiförsörjning bara med hjälp av förnyelsebar energi. Det gäller i ännu högre grad ute i Europa. (och i resten av världen! mitt tilläg)

Det finns många myter inom energiområdet här finns en lista på 8 stycken.

Europa behöver en fracking revolution | Ledarsidan | SvD.
__________________

Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS]
facebook twitter Google Buzz MySpace delicious