Ekonomi - Energi - Politik

Trafikverket politiskt styrt för mer väg- och tunneltrafik!

Print Friendly, PDF & Email

Trafikverket har presenterat ett förslag till nationell plan för transportsystemet, som fått tummen ned från en mängd olika håll, då planen går på tvärs mot officiell trafikstatistik och utvecklingen framöver. Det är en flagrant exempel på en myndighet som verkar gå arm i arm med den sittande regeringen och behaga makten, utan hänsyn till egna utredningar, rapporter och prognoser för framtida väg- och tågtrafik.
Så här skriver Föreningen Svenska Järnvägsfrämjande i Mynewsdesk.se under rubriken ” Trafikverk i otakt med tid och fakta”, som jag bearbetat något:
Tågoperatörerna menar i sitt remissvar att Trafikverket bortser från klimatmålet och sina egna planeringsunderlag! Dessa säger att personbilstrafiken behöver minskas med 20 procent. Att lastbilstrafiken behöver frysas till 2010 års nivå. Åtgärder som kommer att fördubbla tågresande på längre sträckor och tredubblar resandet på sträckor under tre mil. Något som Trafikverket struntar i och i stället planerar Trafikverket för ökad vägtrafik! En minst sagt märkligt förfarande, men helt i linje med Alliansens trafikpolitik, som vi på ASPO skrivit om tidigare ”Järnvägen-i-kris-avvecklas-allt-fortare-av-alliansregeringen, .

Inte nog med att Trafikverket ensidigt höjer banavgifterna för tågoperatörerna innan banornas kondition är återställda. Utan det verkar oxå som tung vägtrafik går fri? Det saknas m a o en helhetssyn på landets infrastruktur och påförda trafikavgifter. Dessutom kommer Trafikverket med rena felaktigheter i sin plan. Verket påstår bl a att ökade utsläpp av växthusgaser för byggande av banor omöjligt kan kompenseras av lägre utsläpp. Men det är precis det de gör. Även för Botniabanan, som nu har liten trafik, återbetalas klimatutsläppen på 13 år!

Nedgörande kritik kommer också från VTI, Statens väg och transportforskningsinstitut, som menar att det saknas en sammanfattning över de centrala utgångspunkter och förklaring hur Trafikverket kommit fram till föreslagna prioriteringar. Direktivet till Trafikverket krävde att effekterna av föreslagna åtgärder skulle kopplas till måluppfyllelsen, vilket helt saknas.
Uppseendeväckande är att Norrbottniabanan inte finns med i långtidsplanen med kalkylerad god lönsamhet och med EU som delfinansiär. Samma förvåning uttrycker Regionstyrelserna i Skåne, Halland och Västra Götaland i ett gemensamt remissvar. Trots att Riksdagen beslutade om dubbelspår på Västkustbana för 20 år sedan och läget börjar bli kritiskt på vissa sträckor finns inte dubbelspåret med i långtidsplanen.

Magnus Olofsson, Vd Elforsk och Kjell Johansson Vd Svensk energi, skriver att Trafikverkets förslag utgår från att godstransporterna på väg, mätt i tonkilometer till 2030, ökar med 58 procent, men på järnväg ökar den bara med 39 procent. I själva verket har utvecklingen de sista tio åren varit den omvända!
Enligt myndigheten Trafikanalys minskade transporterna på väg nio procent, medan de på järnväg ökade 15 procent. För personresorna har de bara ökat fyra procent med bil och minskat 7 procent med buss, men ökat hela 32 procent med tåg. På tio år! Är det rätt att planera infrastrukturen efter en förgången tid, som Trafikverket tycks leva i, undrar de.

Det är direkt pinsamt att se hur Trafikverket bortser från officiell trafikfakta och förtränger egen fakta som strider mot den föreslagna trafikplanen. Bilåkandet har nått sin kulmen. Eldrift ger små förorenande utsläpp och tåg är svårslaget energieffektiva genom lågt luftmotstånd med vagnar som rullar tätt efter varandra på stålhjul mot stålräls.

Det är tveksamt om Trafikverket kan ses som en seriös opartisk myndighet. Allt tyder på att man  är politiskt styrd för att att få önskvärda resultat.
Så har Förbifart Stockholm uppgraderats från olönsam till lönsam. Samma har skett med Västlänken, järnvägen i tunnel under Göteborg, genom att göra nya kalkylförutsättningar. Den ena sägs kosta 30 miljarder kronor och den andra 20. Bägge torde bli dubbelt så dyra med räntor och tilläggskostnader.
Förbifartens motorväg kommer, när den blir klar, att få mycket liten trafik på grund av brist på fossila bränslen, främst olja. Och elbilen prognostiserar Trafikverket kommer att utgöra max 1 % av fordonen på Förbifarten. Detta har Trafikverket själva visat i tidigare arbeten och prognoser. På samma sätt får Västlänken liten trafikantnytta och varje annan föreslagen kollektivtrafiklösning är bättre. Bägge är megaprojekt som tränger undan andra trafiksatsningar. Bägge är fastlåsta i politisk prestige.

Trafikverket medverkar alltså till att bränna pengar på förlustprojekt med Alliansens goda minne?, medan lönsamma banor för tågtrafik, nödvändiga för näringsliv och persontransport inte finns med i långtidsplanen.

Ursprungsartikeln  skriven av Hans Sternlycke.

 

 

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

Under åren 2005-2008 jobbade jag med ett omtalat projekt ”Konsumera smartare och minska växthuseffekten” inom Stockholm stads handlingsprogram mot växthusgaser. Slutrapporten kom hösten 2008. I projektet ingick 60 hushåll, som deltog i arbetet med att ta reda på om det går att förändra sin konsumtion och livsstil så att den blir energi- och koldioxidsnål. Därefter var jag anställd på SVT och klimat- och energibloggen Ställ om, där SVT för första gången öppnade ett fönster och förde en dialog med tittarna kring våra stora ödesfrågor. Hur ställer vi om vårt samhälle till mindre mängd fossil energi utan att vår välfärd kollapsar. Projektet Ställ om avslutades vid årsskiftet 2009 och fanns som ett välbesökt digitalt arkiv men är nu nedsläckt. Under 2011 arbetade jag med organisationen Omställning Sverige, som jag var med och introducerade i Sverige sommaren 2008. I projektet Konsumera Smartare lyckades vi visa att familjerna genom mer kunskap kunde göra fler aktiva val, som ledde till minskade utsläpp av växthusgaser högst påtagligt. Många upplevde också att när man gör nåt konkret så blir vardagsstressen och klimatångesten mindre. Om man ska förändra sin konsumtion och livsstil för mindre utsläpp av växthusgaser, så räcker det inte med tips och goda råd. Då behövs framför allt stöd i form av goda exempel och dialog med andra likasinnade. För att klara framtidens utmaningar behövs ”en mental klimat-och energiomställning”. Det betyder att fler måste förstå och förbereda sig inför de tuffa beslut och förändringar som kommer om samhället ska klara av att ge våra barn och barnbarn ett drägligt liv. Det är också dags att punktera de myter som florerar om energi, mat, transporter och framför allt hur dyrt och besvärligt det blir om vi ställer om. Vårt vardagsliv kommer knappast att bli sämre, men definitivt mycket annorlunda. De produkter vi använder materialiserar sig inte av sig själva i våra hem och butiker. Utan de har en lång förhistoria. Som det är hög tid att vi tar till oss. För att kunna tillverka varor t ex en bil behövs energi, vatten, stål, plast och textil m.m. Dessutom fabriker, distributions- och avfallssystem. För att komma tillrätta med bilens utsläppsproblem måste man se hela förloppet, från råvaror, tillverkning, användning och återvinning, alltså belysa hela produktens livscykel. Idag pratar vi nästan enbart om de utsläpp som uppstår när vi använder våra bilar, m a o bränslet, inte om de stora utsläpp som sker när bilen tillverkas. Dessa dolda utsläpp kan vi inte friskriva oss ifrån bara för att de sker i ett annat land. Utsläppen är, oavsett var de sker, vårt ansvar som brukare och konsumenter. För mig framstår det allt tydligare att vi inte enbart har en finansiell kris. Utan det är en kris som består av tre delar: en energi-, en ekonomi- och en ekologisk kris. Tillgången på billig fossil energi som olja, kol och gas, de senaste 60 åren, har varit en förutsättning för vår ständiga ekonomiska tillväxt. En av många konsekvenser av denna ständiga tillväxt är klimatförändringarna. Våra ekologiska system orkar inte längre ta hand om våra utsläpp. Dessutom börjar vårt naturkapital sina. Det blir allt svårare att få fram nya mineraler, spårämnen, kol, olja och naturgas etc. Vi kan inte lösa dessa tre kriser var för sig utan måste börja ställa om till ett samhälle där vi ser begränsningar, men också helheten och samordnar våra gemensamma resurser på ett mer rättvist sätt. Jag hoppade så länge sajten ”Ställ om” var uppe kunde bidra bidra med lösningar, goda exempel på vad som händer runt om i Sverige och stimulera till en dialog där man inte fastnar i problem och elände, utan verkligen påbörjar en omställning här och nu i stort och smått. I 25 år jar jag jobbat med miljö- och resursfrågor, både som anställd och egen företagare. Har en filkand-examen i ekonomi och samhällsvetenskap från Uppsala universitet. Utbildare och författare till flera böcker bl a ”Living Dreams om ekobyggande och hållbar livsstil”. Diplomerad marknadsekonom och kommunal klimat- och energirådgivare. Utbildad handledare inom Det Naturliga Steget, EMAS och ISO 14001. Vill du boka mig som föreläsare, för seminarier, workshops ring 0735600819 eller martin.saar@live.se Har de senaste åren genomfört över 100 seminarier kring de tre E.a Energi-Ekonomi och Ekologi och hur vi kan ställa om samhället för att möta de samhällskriser som knacka på dörren ....