4 Comments on “Hur mäter man CO2 halten?

 1. I denna film nämns den företeelse (förbränning av fossila bränslen) som enl. känd kunskap omvandlar syre till koldioxid och då samtidigt även bildar andra s k växthusgaser. De i atmosfären naturligt förekommande gaserna (kväve och syre) har symmetriska molekyler och utgör minimalt hinder för högfrekvent värmestrålning (typ solstrålar) medan s k växthusgaser (bl a koldioxid, vattenånga, dikväveoxid) har asymmetriska molekyler och hindrar f a lågfrekvent värmestrålning (t ex reflekterat solljus från jordytan).
  Dessa växthusgaser utgör alltså en skyddande filt som släpper igenom de högfrekventa solstrålarna men hindrar planetens lågfrekventa, reflekterade strålning ut i rymden och då höjer planetens temperatur; ”den globala uppvärmningen”.
  Enl. denna beskrivning är solstrålarna och denna filt de verksamma faktorerna i den globala uppvärmningen och följaktligen är avlägsnandet/förminskandet av denna filt problemets lösning.
  Denna beskrivning saknar dock en avgörande komponent; den ofantliga energiomvandling/exergiförbrukning människan själv utövar UNDER denna filt och därför blir kvar här som värme (denna filt skyddar ju lika bra i bägge riktningarna). Detta stora energitillskott beror på människans överförbrukning av den fossila biomassan (vilken f ö är ofantligt mycket större än den levande naturens biomassa) men de som tillsammans faktiskt möjliggjort både den globala uppvärmningen och Den Industriella Civilisationen med sina snart åtta miljarder människor.

  Den logiska och termodynamiskt bästa åtgärden (om livets bevarande vore viktigt) borde alltså vara att omedelbart upphöra med all överförbrukning av solskapade kolhydrater (mat, fossila bränslen). Men eftersom vi redan nu lever i denna omöjliga värld (en överbefolkad industriell civilisation) och vårt naturliga, mystiskt-religiösa väsen sedan länge styrt vårt handlande så låter vi debatten om klimatet handla om ett symtom (koldioxidutsläppen) på denna redan genomförda naturresursförbrukning – den som på riktigt kommer att avgöra/avsluta både människans och många andra djurs liv. För dessa mystiker är det enklare (i teorin ja, men i praktiken nästan omöjligt) att plocka bort koldioxiden ur atmosfären än att beakta koldioxidens orsak (förbränning av kolföreningar) som i stället ger en utarmad natur och därmed dess/livets potentiella död.
  Den därigenom skapade värmen går inte ens teoretiskt, såsom koldioxiden, att i efterhand avlägsna. Vi har att välja mellan att leva vidare i en allt hetare värld (dessutom befriad från den livsviktiga naturen) samtidigt som vi inte heller (p g a den kommande energibristen efter peak oil) kan färdigställa vår hett eftersträvade industriella civilisation.
  Hoppas vi har visheten att välja rätt.

 2. Även om vi kan avbryta/minska tillförseln av dessa växthusgaser till atmosfären så finns där, i en kommande, lång framtid tillräckliga mängder kvar av både dessa gaser och den i samma process bildade värmen för att inte kunna återskapa naturens tidigare livsvillkor och därför sannolikt ge evolutionen en ny riktning. Denna nya värld kommer (enl. evolutionens traditionella arbetssätt) att frambringa nya arter, bättre anpassade till de nya villkor som då gäller. Det är ju så naturen hjälper sig själv att överleva, medan den moderna, medvetna människan måste (med Guds hjälp) ha trott att naturen var till för enbart henne.

  Alla nu gällande förklaringar på den globala uppvärmningen betonar växthuseffekten men utan att ens nämna det faktum (människans ofantliga förbrukning av naturskapade resurser), dvs de kolhydrater hon idag både äter och driver sina fordon med och f a möjliggjort hela den moderna, industriella civilisationen. Denna hägrande drömvärld är nu hennes hetaste strävan, t o m så mycket att hon gärna (men omedvetet) offrar den natur som fram till nu gett henne livet. Att denna patetiska strävan också kommer att förpassa henne själv och många av hennes medvarelser till samma sophög ingick måhända inte i hennes plan. Shit happens.

 3. Jag tror vi tittar åt fel håll när det gäller vår framtid på planeten. Aleklett &co har utrett ämnet ordentligt och på ett övertygande sätt visat att den återstående fossila biomassan inte räcker för de höjda koldioxidnivåer som IPCC lutar sig mot. Atmosfärens koldioxidhalt kommer aldrig att nå de höga värden som befarats (men är ändå tillräckligt höga för en nog så otrevlig framtid).

  Om vi istället vänder blicken mot människans ofantliga förbrukning av resurser/exergi, både de fossila och från den levande naturen, så uppenbarar sig vårt verkliga dilemma; en natur med kraftigt försämrad bärförmåga, att vi faktiskt (men omedvetet) har skapat en värld med en natur som håller på att dö.

  Vem känner inte till att träd/biomassa brinner under värmeutveckling och att återstoden bara är värdelöst avfall? Att träd kan brinna beror på att naturen under hela evolutionen överfört solenergi i/till den så skapade naturen (kolhydrater i form av växter). Denna biomassa utgör själva livet och ger också förutsättningar för animaliskt liv. Att naturen också (med solens och fotosyntesens hjälp) kan återskapa detta avfall till nya växter är livets innersta väsen, ett obegripligt mirakel och evolutionens bärande princip.
  Det är denna natur vi nu gör vårt bästa för att omvandla till död materia, främst i form av Den Industriella Civilisationen. Vi har inte en aning om vad vi sysslar med.

 4. Aleklett om vår framtid (Aftonbladet 2015-12-31):
  ”Men enligt FN:s klimatpanel kommer vi år 2100 att använda dubbelt så mycket energi som i dag – ingenting av det ska vara fossil energi. Även detta är Kjell Aleklett tveksam till. – 2100 ska vi ha en energiförbrukning som är 100-200 procent högre än i dag enligt de olika scenarierna och då ska vi helst inte använda fossil energi. Det blir väldigt svårt att ersätta all fossil energi på det sättet. Vi måste i stället börja titta på hur samhällena ska använda mindre energi.
  – Hela problematiken vi har framför oss är att skapa den energi som vårt framtida samhälle behöver. Det är detta förändringsarbete som krävs för att Parisavtalet skall bli verklighet. Gör vi inte det fungerar inte vårt samhälle.”

  Aleklett har alltså starka argument för att vi aldrig når de höga koldioxidnivåer som många befarar, samtidigt som han tycks gäcka människans naiva tro på en ljus framtid (misstron mot fysikens lagar genom att tro att energi kan skapas parat med oförmågan/oviljan att inse att peak oil – civilisationens dödgrävare – kommer på riktigt).

  Dessa larmrapporter driver på människans berättigade oro för en allt hetare värld med orkaner och svåra översvämningar men drar också blicken från det stora, verkliga hotet; människans överförbrukning av jordens resurser. Hon vill inte inse att vi är på tok för många för att denna begränsade planet med sin solskapade natur ska kunna hysa oss alla, speciellt när vi absolut måste – främst p g a Den Industriella Civilisationen – leva långt över våra tillgångar. Hur många träd, hur många fiskar, hur många djur och hur mycket fossil biomassa måste hon förbruka innan hon inser sitt eget största handikapp; tron att verkligheten är obegränsad (den som vill satsa något i detta vad kan göra det någonstans).

Comments are closed.