4 Comments on “Peak tenn, Sn

  1. Den för de insatta självklara fortsättningen är att det som gör att problemet blir jobbigt är att malmer med lägre halt av det eftersökta mineralet kräver att större volymer bryts och anrikas och det kräver både mer utrustning och energi. Detta gör att brist på energi eller bara snabbt stigande energipriser gör mineraler oåtkomliga.

    Vi har redan haft den omvända utvecklingen att mer och mer har kunnat utvinnas trots sämre malmer genom att tekniken har utvecklats och framförallt skalats upp enorm med hjälp av storskalig energianvänding. Den senaste utvidgningen av Bolidens Aitik gruva är ett exempel på detta, nya maskiner som använder mer el och diesel gör att sämre malmer kan användas och gruvan drivas under längre tid och ge mer koppar.

    Nästa för de insatta välkända problem är gruvornas miljöpåverkan, dels platsen de tar och dels urlakning av tungmetaller ur restprodukter. Här gäller det att samhällen fortsätter ha råd att ta hand om avfallet så det inte ger katastrofer.

  2. Artikeln du refererar till tittar oå ett alldeles för snävt tidsintervall för att man med säkerhet ska kunna säga att vi nått peak tin. Visst är det möjligt att det är så, men en snabb titt på historiska data säger mig att jag skulle akta mig för att uttala mig alltför tvärsäkert om det, då både tennpriset och den globala produktionen gått i stora vågor.

  3. Vid denna tidpunkt har produktionen redan planat ut och kommer darefter att borja falla. Detta grundlaggande samband galler for en enskild oljekalla for produktionen i ett enskilt land och till sist aven for den globala oljeproduktionen.Manga enskilda lander har redan natt sin oljetopp.

Comments are closed.