Ekologi - Ekonomi - Energi - Politik

Motionsförslag till Klimatriksdagen 2014

Print Friendly, PDF & Email

Det har inte kommit in några förslag på motioner till oss så jag satt och skrev ihop några stycken själv och som jag tänker skicka in till Klimatriksdagen, det är inte många dagar kvar nu. Är någon intresserad att skriva under på dessa motioner som dom nu ser ut så går det bra, små ändringar hinner vi ännu göra. Annars skickar jag in dom i mitt namn och jag tänker åka till Norrköping så om det är några andra som tänker åka så vore det trevligt.  Det kommer nog att bli många motioner om klimatet tror jag.

Här kommer de olika motionerna, som jag har tolkat riktlinjerna som finns:

Motion: 1

Jag vill att Klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda myndigheter att Energimyndigheten får ett nytt uppdrag att tillsammans med Globala energisystem från Uppsala Universitet ta fram en ny energirapport i stället för World Energy Outlook som IEA tar fram.

World Energy Outlook (WEO) är en skrift som utkommer en gång per år och egentligen aldrig har kommit med rätt prognos om framtiden, den är snarare en politisk skrift för tillväxt. Nya analyser finns nu som har kommit fram till att vi passerande Peak Oil 2005 och snart kommer det en nergång i utvinningen på ca 5-7% per år. Om alla myndigheter och verk följer WEO så kommer fel beslut att tas och vi kommer att hamna i ett prekärt läge vad gäller allt från sjukvård till våra pensioner. Denna nya prognos ska sedan användas för alla berörda verk och myndigheter.

Motion: 2

Jag vill att Klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda myndigheter att Finansdepartementet och Riksbanken får i uppgift att skapa möjligheter för lokala och alternativa valutor.

När globaliseringen är på väg att ta slut så finns stora risker med alla FIAT-valutor då dessa kräver tillväxt för att fungera så finns stora risker med vår valuta. Det är då fördel att det kanske redan finns färdiga alternativ på olika håll så att handel mellan olika parter kan fortgå.

Motion: 3

Jag vill att Klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda myndigheter att utreda ett utträde ur Europeiska Unionen.

Europeiska Unionen (EU) är ett projekt som har storskaligt förtecken och med hänsyn till Peak Oil och den nergång på tillgängliga energi som vi kan se, så kommer framtiden att ligga på småskalighet och lokal styrning vilket inte EU har som sitt mål utan snarare motarbetar.

Motion: 4

Jag vill att Klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda myndigheter att Myndigheten för Kris och Beredskap får huvudansvar för att Sverige har en krisplan som ser till att vi kan dämpa den kommande krisen.

I dag är det svårt att tänka sig hur en kris kan utveckla sig, men det finns några fall som kan studeras bland annat England år 2001. I dag står Ryssland för ca 40% av våra oljeimport, Danmark kommer snart att upphöra att exporter olja till oss. Enligt Export Land Modellen (ELM) så kommer alla export att upphöra ca 2032 detta under ideala förhållande. Men vi känner till Seneca-effekten som kan få utvinningen att falla mycket snabbare än tänkt. Då samhället nu är väldigt komplex så är förmågan att förstår händelseförloppen. Vi ser nu redan att ledande Oljebolag i världen måste dra ner på investeringarna (CAPEX) då dessa har vuxit väldigt mycket utan det har gett någon nämnvärd utdelning. Prognoserna som kommer från Motion 1 ska användas fortsättningsvis.

Motion: 5

Jag vill att Klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda myndigheter att Trafikverket stoppar alla EJ påbörjade Väg och Flygprojekt och startar med ransonering av fossila bränslen.

Enligt de senaste prognoserna enligt Export Land Modellen (ELM) så kommer det inte att finnas några flytande fossila bränslen att importera ca 2030-talet. Då fordon för alternativa energikällor inte kommer att finnas som motsvara dagens mängd så kommer inte Trafikverkets nuvarande prognoser att slå in. Infrastruktur satsningar från Trafikverket ska framledes grunda sig från prognoser från Energimyndigheten enligt Motion 1.

Motion: 6

Jag vill att Klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda myndigheter att Pensionsmyndigheten utreder och informerar oss hur våra framtida pensioner kommer att påverkas av att vi med största säkerhet har passerat Peak Oil och detta kommer att påverka tillväxten.

Enligt Steven Kopits utredning ”Global Oil Market Forecasting” så har tidigare prognoser utgått från att BNP växer och sedan beräknat hur mycket energi detta kommer att kräva. Sedan några år tillbaka stämmer inte detta då vi med största sannolikhet passerat Peak Oil och BNP tillväxten kommer att begränsas till att bara bli en möjlig effektivitets vinst.

Motion: 7

Jag vill att Klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda myndigheter att Sveriges Kommuner och Landsting ges i uppdrag att sluta Fosforcykeln från Sveriges reningsverk till jordbruket.

Vi har i dag ett jordbruk som måste försörjas med konstgödsel utifrån samtidigt har vi ett problem med ett överskott av näringsämnen från våra reningsverk som behöver tas om hand på något. sätt. Kan vi sluta denna cykel så blir det mer hållbart mot i dag.

Motion: 8

Jag vill att Klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda myndigheter att Jordbruksverket och Livsmedelsverket utreder hur vi kan öka självförsörjningsgraden av livsmedel i landet.

Sverige har i dag en självförsörjning av livsmedel på ca 40-50% uppgiften är svår att få fram. Då jordbruket i dag består av ett fåtal stora enheter och dessa är dessutom väldigt mekaniserade så måste troligtvis många fler få sysselsättning inom sektorn, hur skulle detta kunna gå till? Hur kan mark som nu inte används för livsmedelsförsörjning bli sådan.

Motion: 9

Jag vill att Klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda myndigheter att utreda hur utbildningssystemet ska se ut när tillväxten saknas.

När tillväxten upphör och energi blir en begränsande faktor så kommer många att få förändrade uppgifter. Troligtvis kommer fler att arbeta med livsmedelsförsörjning och detta kommer att ställa nya krav på utbildningen. Sjukvården kommer troligtvis också att behöva förändrande utbildningen.

Motion: 10

Jag vill att Klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda myndigheter att avdragsrätten för lån avskaffas och att alla lån ska vara återbetalda på max 10 år.

Vi står inför stora utmaningar som beror på vår konsumtion, och lån är en sak som driver detta. Lån är ett sätt att tidigarelägga konsumtionen och när ekonomin inte längre växer så kommer alla som sitter på stora lån att få problem och därför behövs amorteringstakten öka.

Motion: 11

Jag vill att Klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda myndigheter att Sveriges Kommuner och Landsting utreder hur den framtida sjukvården kommer att påverkas när resurserna minskar bland annat skatteintäkter och ökande driftkostnader.

I artikeln ”Oil, health, and health care” i British Medical Journal behandlas framtiden sjukvård upp efter Peak Oil och enligt den studien så står dagen centraliserade och avancerade sjukvård inför stora utmaningar som läkemedel och finanserna.

Motion: 12

Jag vill att Klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda myndigheter att tillväxt inte längre är möjlig när inte energitillväxten finns utan vi måste komma fram till vilka nerlagda investeringar som vi måste behålla och vilka vi inte kan behålla.

Tillväxt har varit en del av vårt dagliga liv över 150 år men det kan inte fortsätta mycket längre. Vad ska då komma i stället?

Motion: 13

Jag vill att Klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda myndigheter att direktiv utgår för att alla nya produkter från hus till en brödrost ska utformas med tanke på lång livslängd och att dess livslängd kan förlängs med hjälp av underhåll och service.

I ett Post Peak samhälle så kommer inte nya produkter att komma ut på ett löpande utan det som vi har måste vi hålla i sådant skick att vi kan förlänga förfallet så länge som möjligt. Det är då viktigt att produkterna är gjorda så att dessa på ett enkelt sett kan underhållas och renoveras och sedan återvinnas till 100%. Det kommer även att behövas fler personer som är duktiga på att laga produkterna.

Motion: 14

Jag vill att Klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda myndigheter att se över vilka myndigheter och departement och bemanningen ska se ut inom dessa utifrån ett Post Peak Oil samhälle kommer att se ut. Riksdagen bör även utreda sig själv, för det är för stort redan i dag. Vi bör kanske gå mot mer direktdemokrati.

När tillväxten byts i nerväxt och den tillgängliga mängden energi minskar så kommer vi inte att ha råd med en väldigt stor komplex sektor. Det finns en stor risk i att vi lever i ett komplext samhälle och vi behöver minska komplexiteten frivilligt under ordnade former annars är konsekvenserna stora om denna komplexitets minskning sker okontrollerat.

Motion: 15

Jag vill att Klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda myndigheter att Försvaret och Polisen ser över sina resurser och vilka destabiliserande faktorer som kan finnas när det uppstår brist på resurser inom olika områden.

Tyska försvarsmakten Bundeswehr har i sin utredning om Peak Oil visat på flera viktiga frågor som förtroende för statliga institutioner, valutor, massarbetslöshet och social oro. Till detta kan komma konflikter om energi mellan regioner och länder.

Motion: 16

Jag vill att Klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda myndigheter att landets museer och sällskap som håller liv i äldre kunskap får i uppgift att gå igenom alla olika gamla kunskaper och dokumentera dessa och lära ut dessa.

I syfte att bevara gammal teknik och kunskap som kan hjälpa oss i när vi inte har dagens komplexa system. Exempel på sådant är konsten att använda räknesticka, fartygsbyggande i trä, enklare former av motorer, läkemedel från växtriket, med mera. Listan kommer att bli lång då vi tar många saker för givet.

 

__________________

Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS]
facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

7 Comments on “Motionsförslag till Klimatriksdagen 2014

 1. Det är nog en hel del bra motioner där, men vi borde väl ha en Oljetoppsriksdag också? Ett ensidigt fokus på klimatet gynnar bara miljöpartiets skumma och verklighetsfjära åskådningar.

 2. Det skulle nog vara bra men jag har svårt att se hur det skulle gå till, utan vi får hänga på här och hoppas få fram vårt budskap. Jag har lovat att hjälpa till med granskning av motioner som rör Energi och Ekonomi.

 3. Många bra motioner och man skulle kunna komplettera med en till.

  Motion 17
  Jag vill att Klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda myndigheter att tjatet om klimatet läggs ner.

 4. Det är bra Bengt att du hänger på. Klimatfolket behöver verkligen få lite perspektiv på sina önskningar med tanke på kopplingen Energi/utsläpp och Ekonomi/ välfärd! Eller som jag skrev för några månader sedan:
  ”Och det värsta av allt – utan olja ingen mat, då vårt industriella kemikaliejordbruk kollapsar utan olja. Förutom att själva jordbruksproduktionen kommer att börja hacka så stannar hela distributionen inom ett par dagar. Butikshyllorna och hushållens skafferier kommer att gapa tomma efter 1 till 12 dagar! Därför är det välgörande att allt fler uppmärksammar Sveriges utsatta läge.
  Så här ser Sveriges beredskap ut vid ett krisläge just nu, enligt tidningen Jordbruksaktuellt! http://ja.se/?p=43783&m=3433&pt=105:

 5. Du verkar dra igång en DOS-attack mot klimatriksdagen. ”Denial of Service” – du skjuter in så många knäppa peakar-idéer som inte har med klimatet att göra att de riktiga klimat-motionerna från alla andra drunknar. Jag tycker inte det är schysst.

 6. Jag tror inte att Klimatriksdag 2014 på få timmar kan ta ställning till alla dessa förslag, som delvis hamnar utanför fokus. Några av motionerna kan man nog presentera.

 7. Du behöver inte vara så orolig, vi har bara fått med 2 hittills, då dom ansåg att våra inte berör klimatet. Lite trångsynt tycker jag själv.

Comments are closed.