Ekonomi - Energi

Den stora utmaningen om Globaliseringen

Print Friendly, PDF & Email

SvT sänder i kväll en dokumentär om Den stora utmaningen om Kina och globaliseringen.Så här skriver SvT om en experts synpunkt:

Det är svårt att tro att stora delar av svensk tillverkningsindustri kommer att överleva, säger den norske ekonomiprofessorn Victor Norman, expert åt Globaliseringsrådet.

ASPO Sverige gjorde gav förra året ett remissvar till Regeringskansliet, Utbildningsdepartementet. Detta är vad vi då skrev, det som har framkommit sedan dess har förstärkt bilden, risken för stora förändringar har blivit mer akut.

Remiss angående Globaliseringsrådets slutrapport Ds 2009:21
Bortom krisen. Om ett framgångsrikt Sverige

Synpunkter från ASPO Sverige

ASPO Sverige är en politiskt och fackligt obunden organisation, som arbetar för att sprida kunskap om Peak Oil, d.v.s. oljeutvinningstoppen, och konsekvenserna utav de fossila resursernas ändlighet vilket är betydelsefulla för samhället på grund av det stora beroendet av fossil energi i olika former.

ASPO Sverige väljer att besvara remissen genom att redogöra för generella synpunkter och därefter särskilt lyfta synpunkter rörande de förslag som bedöms vara av särskilt stor betydelse.

Globalisering är i grunden en komparativ fördel som en region har över en annan, det kan vara tekniska, specifika resurser eller ekonomiska faktorer som styr. I dag är drivkraften ekonomisk, produktionskostnaden per enhet är lägre i vissa områden än andra, även om transporterna räknas in. I en globaliserad värld så sprids kunskap och råvaror till alla områden obegränsat, vilket betyder att det är bara kostnaden för själva produktionen som bestämmer var en vara ska produceras, om det inte finns dolda subventioner som stör jämförelsen. I dag kommer inte kostnader som rör miljöpåverkan med i produktionskostnaden vilket är en dold subvention.

Rapporten skriver inom citattecken, därunder kommer ASPO Sverige’s synpunkt.

Vår övertygelse är emellertid att den situation vi nu befinner oss i inte representerar en ny långsiktig trend utan snarare ett tillfälligt avbrott i långsiktstrenden

ASPO Sverige ser inte detta som ett tillfälligt avbrott utan som en första korrigering som kommer att följas av flera. Världsproduktionen av olja ligger nu på en platå för att senare minska med kanske 4-7% per år. När efterfrågan på olja ökar så kommer priset på olja att bli mycket mer volativt med nya korrigeringar på tillväxten.

Omställningen från fossilenergiförsörjningen kommer att kräva stora investeringar

Fossil energi utgör basen i energiförsörjningen globalt, inte minst för Svenska exportmarknader. Förnyelsebara energikällor ökar, men då odlingsbar yta är begränsad kan dessa energislag inte förväntas kompensera för minskande fossil energi på längre sikt och därmed ej heller driva fortsatt ekonomisk tillväxt. Och utan tillväxt kommer omställningen att bli besvärlig.

Ett område som vi vill lyfta fram som särskilt svagt är våra flygförbindelser med omvärlden och i synnerhet situationen på Arlanda och Landvetter.”

ASPO Sverige ser inte detta som ett problem, utan vi bör inte lägga ner mer pengar på infrastruktur som inte kommer att behövas inom en snar framtid och hit hör flygplatser och vägnät. Dessa investeringar gör med mycket lång tidshorisont och med oljetoppen nära så kommer dessa investeringar att vara olönsamma.

Vi måste se till att statsledningen i en föränderlig tid har tillgång till bästa möjliga beslutsstöd.”

ASPO Sverige kan inte mer än understryka att detta är oerhört viktigt. Stadsledningen bör även formulera en handlingsplaner för ”worst case”. Den statliga strategin såsom vi uppfattat den bygger på en övergång till förnybara alternativ i kombination med viss krisberedskap mot kortsiktiga kriser. Dock är det få prognoser som talar för att förnybara källor ska kunna byggas ut i en takt som matchar frånfallet av olja och inte heller är Peak Oil ett övergående fenomen och bör därför inte behandlas med kortsiktiga krisåtgärder.

Det är Globaliseringsrådets bedömning att svensk arbetsmarknad – med de ambitioner Rådet har för Sverige att bli en alltmer kunskapsbaserad ekonomi – kommer att efterfråga fler akademiskt utbildade.”

ASPO Sverige ser i ljuset av Peak Oil att kunskap kommer att behövas inom andra områden än kanske just akademiskt utbildade. Det kommer att behövas fler utbildade inom jordbruksnäringen, många inom praktiska yrken och fler inom enklare sjukvård.

Om vi inte tar itu med de problem vi har kan nästa kris slå ännu hårdare än den här.

ASPO Sverige uppmanar härmed berörda myndigheter att snarast upprätta en statlig handlingsplan för hur oljeutvinningstoppen, bäst bör bemötas. En nationell strategi som baserar sig på de IEA:s nyligen reviderade antaganden behövs. På grund av den stora osäkerheten inskärper vi att handlingsplanen måste ta hänsyn också till mindre gynnsamma scenarier, inte minst uti fall att IEA:s trend med nedskrivningar i sina prognoser fortsätter. Det kan finas så kallade “tipping points” inom olika sektorer som utlöses om stressen inom energisektorn blir för stor.

ASPO Sverige

Om ni ser programmet så kan dessa tankar vi hade då, vara bra att när ni ser på programmet. Och vi har inte hört något det går inte heller att hitta remisserna som kommit in till departementet. Enligt Svenskt Näringsliv så har 37 remissvar  kommit in.

Sändningstider: Den stora utmaningen
SVT2 Söndag 17 okt 2010 kl 20.00
SVT2 Torsdag 21 okt 2010 kl 16.20
SVT2 Lördag 23 okt 2010 kl 14.00
SVT24 Lördag 23 okt 2010 kl 22.30

Uppdaterat den 28 nov 2010: Ledaren i SvD skriver i dag om ”Låt inte framtiden samla damm”. Framtiden kan bli mycket annorlunda än vad både Carl Bildt och Anders Linder föreställer sig, nu när vi står inför en energikris om man tolkar IEA rätt.

__________________
Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS]

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

3 Comments on “Den stora utmaningen om Globaliseringen

  1. Jag hörde inte ett pip från Norges Milton Friedman om vad som ska driva den framtida globala ekonomin. Kanske är jag döv eller enligt vissa oförstående?

  2. Hej Svenne!
    Saknade också energiperspektivet i programmet. Men eftersom jag känner Pär F (sen min tid på SVT) ,som gjort programmet är jag inte så förvånad. Han är en skicklig reporter, påläst för det mesta, men dessvärre än obotlig teknikoptimist och inte riktigt uppdaterad när det gäller peak oil och vår nuvarande energisituation. Dessutom är alltför få reportrar på SVT ekonomer och har därför svårt att få ihop en helhetsbild av vårt lånebaserade tillväxtekonomi.

  3. Jag läser just nu en riktig bra bok av Alf Hornborg ”Myten om maskinen”. Kan varmt rekommenderas till alla teknikoptimister.

Comments are closed.