Ekonomi - Energi - Politik

IEA och oljeskymningen

Print Friendly, PDF & Email

Den 5 februari var IEA med Maria van der Hoeven i spetsen här och presenterade rapporten ”IEA Review Sweden 2013” och vi får ett gott betyg av IEA.
Slutsatserna är i rapporten är:

 • Sverige har fått en mer resurseffektiv och hållbar energianvändning
 • Sverige har genomfört stora satsningar på förnybar energi och på ökad energieffektivitet
 • Sverige har åstadkommit en kostnadseffektiv utbyggnad av den förnybara energin genom det gröna elcertifikatssystemet
 • Sverige har ambitiösa och långsiktiga mål för att minska koldioxidutsläppen och öka den förnybara energin
 • Sverige har, tillsammans med sina nordiska grannar, fortsatt integrationen av elmarknaden.

Och deras rekommendationer för framtiden är:

 • Tydliga satsningar krävs för att nå målet om en fossiloberoende fordonsflottan till år 2030.
 • Reformerna för att stärka de enskilda konsumenterna på elmarknaden bör fortsätta.
 • Håll fast vid de höjda anslagen till energiforskning.
 • Viktigt att genomföra reformer som tar ett helhetsgrepp på en mer effektiv energianvändning i hela energisystemet.
 • Lämna tydliga besked i god tid inför 2020 om kvotnivåerna i det gröna elcertifikatsystemet.

Under presentationen visade hon denna bild över Sveriges energianvändning för framtiden.

Den beskriver läget för framtiden som sund! Vilket jag inte tycker stämmer alls.
År 2030 finns både kärnkraft och olja kvar i mixen, och detta till nästa lika stora andelar som idag. Var olja ska komma ifrån framgår inte.

Senare läste jag en analys av WEO 2012 av Antonio Turiel på Cassandra’s legacy översatt från spanska på The Oil Crash. Jag har försökt sammanfatta artikeln nedan.


Antonio har utgått från figur 3.15 då detta är IEA nya huvudpolicy och plockat ut data för åren i den och fått dessa siffror. Då inte grunddata går att få tag på.

2000 65.9 65.9 65.9 73.8 74.9 74.9 76.7
2005 70.0 70.0 70.0 79.7 82.0 82.0 83.9
2011 68.2 68.2 68.2 80.2 83.2 84.4 86.2
2015 64.1 68.2 68.2 82.6 86.8 89.3 91.7
2020 56.3 65.3 66.5 82.1 88.0 91.1 94.0
2025 48.0 61.1 65.9 82.1 89.2 93.3 95.8
2030 36.7 56.4 65.3 82.1 90.9 94.6 97.6
2035 25.9 52.2 65.3 83.2 93.3 97.0 100.0

Detta för att kunna beräkna årliga värden. Detta då IEA blandar oljor utan hänsyn till olika kvalliter och bara räknar volym.
Därefter har han först tagit hänsyn till att de fyra översta kurvorna inte har samma energiinnehåll per volym som de tre nedre.
Alla icke konventionella oljeslag har bara ett energivärde på 70% av råolja.
Det som kallas processvinst är bara volym vinst, inte energivinst, alla omvandlingar förlorar energi. Så detta fällt ska inte vara med över huvud taget.

Då får man en figur som denna och det är denna som IEA borde ha visat, då den nu visar energiflöden och inte volymer.
Men inte heller denna figur säger hela sanningen, då den inte säger hur mycket energi som finns att tillgå för samhället efter att energiutvinningen har tagit sitt.
Till detta behöver vi veta ERoEI för de olika kvalitéerna.

Han använder ERoEI för att räkna om data och åsätter ERoEI till 20 för konventionell olja som nu utvinns, för hittad men nu för dyr för att utvinning används värdet 5, och för ej hittade fällt är värdet 3.
För icke konventionell olja sätter han ERoEI till 2, och här ingår skiffer olja och biobränslen.
Då blir figuren så här. Även denna borde IEA ha presenterat om dom vill vara seriösa.

Men till detta ska man även ta hänsyn till att alla IEA ursprungliga värden är grovt överskattade. Och om man är lite mer realistisk i data så blir det en annan bild.
Enligt WEO 2010 och enligt Shell så ligger nergången på 5% per år för fält nu i produktion.
Detta i stället för de 3,3% som denna rapport använder.
Fält som ska utvecklas kan vara för hög uppskattning på. Visa fällt kan vara för dyra även i framtiden andra kanske inte har lämpliga kvalitéer, så mängden halveras.
Bland fälten som ännu inte hittats så har har IEA räknat med fyra gånger högre upptäckts takt än de senaste 20 åren. Och med den pågående finanskrisen så minska många på sin utforskningen. Och mängden som IEA uppskattar minskas med 1/4.
Hos NGL så kan bara 1/3 av de långa kolkedjorna användas till bränsle i dagens bensin bilar. Så det blir 1/3 av av naturgasen som kan bli olja.
Det som gäller för skiffer-olja är att uppgifterna är väldigt uppskrivna och dessa reduceras med hälften.
Och då blir bilden en helt annan!

Fallet i netto energi kommer inte att upptäckas förrän fallet i volymer blivit uppenbart. Då vi vet klassiska ekonomer inte kan förstå eller begriper ERoEI begreppet. Och eftersom räkenskaperna inom ekonomi inte kan bli rätt förrän räkenskaperna inom energi blir rätt så kommer fel slutsatser att dras och som leder till felaktiga beslut som bara kommer att göra skadan värre.

Detta är solnedgången för olje-eran.

Och alla köper dessa rapporter som IEA kommer med, med hull och hår och använder i sina prognoser för hur framtiden kommer att gestalta sig. Och Energimyndigheten fortsätter att låssas som inget hänt och utan att kritiskt granska IEA, men det kanske fortfarande är väldigt lågt i tak på myndigheten för andra åsikter.

Och för att återknyta till den första bilden.

Så skulle oljeandelen mellan nu och 2030 ner till 0, om man även tar hänsyn till ELM så kan nergången bli riktigt snabb, och hur skulle en så snabb nergång påverka landet. Det är en sådan fråga som Myndigheten borde utreda och det snabbt.

I senaste Energiläget för 2012 som delades ut på mötet. Under rubriken Olja så beskrivs oljemarknaden så här ” Råoljepriset skapas av utbud och efterfrågan på världsmarknaden. Efterfrågan styrs framför allt av den globala tillväxten.” Och så förklaras det höga oljepriset som till viss del beror av att raffinaderikapaciteten varit begränsad och oro i vissa länder.

__________________

Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS]
facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

One comment on “IEA och oljeskymningen

 1. Bra analys av globala oljeprognoser och avslöjande hur IEA trixar med siffror och förenklar framställningen. Men det lär man få leva med, men inte acceptera. Som du skriver så är det en j-a skillnad på oljor utan hänsyn till olika kvalliter och om hen enbart räknar volym. Något som ASPO Sverige kämpat för att lyfta fram i debatten. Men det är inte lätt när IEA får stå oemotsagt och inte vågar peer-reveiwed granska sina framställning. Samtidigt som vi har en Energimyndighet som är så följsam att de sväljer alla prognoser, siffror etc från IEA utan invändningar med vetskap om att hen som myndighet då aldrig kan beskyllas för att göra fel. Frågan vi ställt oss tidigare på ASPO Sverige är om Energimyndigheten verkligen utför det arbete de är satta att göra? En granskning av myndigheten skulle vara på sin plats. Det har redan spårat ur, så mycket att det knappast är hälsosamt för landet Sverige!

Comments are closed.