Ekologi - Sociologi

Amerikas Indianer: Om Europa’s kultur. Repris

Print Friendly, PDF & Email

Detta är ett inlägg i repris som vi hade för något år sedan men som är lika eller mer aktuellt nu.
Russell Means höll ett föredrag i juli 1980, inför flera tusen människor som hade samlats från hela världen för att delat i Black Hills International Survival Gathering, i South Dakota.

Jag har översatt föredraget så fler kan läsa det, ta god tid på er att läsa det. För det är som han säger vi behöver en revolution i vårt tänkande, annars begår vår kultur självmord i utvecklingens namn. Och med vad man ser omkring sig nu så är vi på god väg att göra detta vi är på väg mot 3-4°C högre medeltemperatur och det är inte vårt samhälle kompatibelt med.Föredraget handlar om hur Amerikas indianer ser på sin omvärld och andra kulturer. Det är ett mycket intressant tal och han kommer in på många olika frågor och hans syn på utvecklingen stämmer helt in på dagens händelser, trots att det är 30 år sedan han höll föredraget. När han pratar om Europa och européer så är det den västliga kulturen och kapitalismen han menar då den har sitt ursprung i Europa. I ett tidigare inlägg så har vi berört olika världsbilder, som även Russell berör.

“For America to Live, Europe Must Die”

Han har låtit nerteckna talet, eftersom det verkar som det enda sättet att kommunicera med den vita världen är genom de döda, torra blad i en bok. Detta eftersom det har visat genom sin historia att de inte kan höra, kan inte se, de kan bara läsa. Och han ser med oro på hur den europeiska kulturen sprider sig till sitt eget folk. Med ”Europa” och den ”europeiska kulturen” menar Russell Means det kapitalistiska systemet och räknar även in marxismen och anarkismen då dessa inte skiljer sig från den europeiska kulturen, och med detta menar han att han gör ett kulturellt argument inte ett rasargument. Han använder även begreppet Amerikansk Indian och inget annat.
Den europeiska kulturen började tidigt. Newton, ”revolutionerade” fysik och den så kallade naturvetenskaperna genom att minska det fysiska universum till en linjär matematisk ekvation. Descartes gjorde samma sak med kulturen och John Locke gjorde det med politik. Och Adam Smith gjorde det med ekonomi. Var och en av dessa ”tänkare” tog en bit av andligheten för den mänskliga existensen och omvandlade den till kod, en abstraktion. De plockade upp där kristendomen slutade: de ”sekulariserade” den kristna religionen, som de ”lärda” skulle säga och på så sätt gjorde den europeiska kulturen mer klar och redo att agera som en expansionistisk kultur. Var och en av dessa intellektuella revolutioner förberedde för att göra den europeiska mentaliteten ytterligare abstrakt, allt för att ta bort den underbara komplexiteten och andlighet från universum och ersätta den med en logisk ordning: ett, två, tre. Svara!
Detta är vad som kommit att kallas ”effektivitet” i den europeiska sinnet.
Hegel och Marx var arvtagare till de tankar som Newton, Descartes, Locke och Smith inledde. Hegel färdigställde processen för sekulariseringen av teologi och görs på hans egna villkor, han sekulariserade det religiösa tänkandet som gör att Europa förstår universum. Marx satte Hegels filosofi i termer av ”materialism”, det vill säga att Marx avsjälade Hegels arbete helt och hållet. Återigen, detta är på Marx egna villkor. Och detta ses nu som den framtida revolutionära potential i Europa. Européerna kan se detta som revolutionerande, men indianer ser det bara som ännu mer av samma gamla europeiska konflikt mellan att ”vara” och att ”förvärva”.
Att ”vara” är ett andligt företag. Att ”förvärva” är en material handling. Traditionellt har indianer alltid försökt att vara de bästa människorna de kunde. En del av denna andliga process var och är att ge bort rikedom, att göra sig av med rikedom för att inte förvärva. Materiell vinning är en indikator för falsk status bland traditionella människor, samtidigt som det är ”ett bevis på att systemet fungerar” för européer. Det finns naturligtvis två helt motsatta uppfattningar i fråga, och marxismen är mycket långt över på den andra sidan mot den amerikanska indiansk uppfattning. Men låt oss titta på en stor konsekvens av detta, då det är inte bara en intellektuell debatt.

Den europeiska materialistiska tradition avsjälar allt i universum, och detta är mycket lik den mentala process som avhumaniserar en annan person.
En av de kristna budorden säger: ”Du skall icke dräpa”, åtminstone inte människor, så tricket är att mentalt omvandla offret till icke mänsklig. Då kan du kränka dina egna bud, som en dygd.
När allt i universum är avsjälat så blir det möjligt att förstöra planeten med ord som framsteg och utveckling.
Det viktigast här är kanske det faktum att européerna inte känner någon känsla av förlust i allt detta. När filosofer har avsjälat verklighet, så finns det ingen tillfredsställelse (för dem) att vinna på att helt enkelt observera det underbara i ett berg eller en sjö eller ett vara folk. Men varje ny bit av ”framsteg” höjer insatsen i den verkliga världen. Ta bränsle för industriell maskin som ett exempel. För lite mer än två århundraden sedan, då nästan alla använde ved, förnyelsebart och naturligt, som användes som bränsle för det mycket mänskliga behovet för matlagning och att hålla värmen. Sedan kom den industriella revolutionen och kol blev det dominerande bränslet, och produktionen blev en social nödvändighet för Europa. Föroreningar började bli ett problem i städerna, och jorden slets sönder för att ge kol, medan virke hade alltid bara varit att samlats in eller skörda utan stora kostnader för miljön. Senare blev olja ett viktigt bränsle, med teknisk fulländning av produktionen genom en rad vetenskapliga ”revolutioner”. Förorening ökat dramatiskt, och ingen vet ännu vad de miljörelaterade kostnaderna för att pumpa alla olja ur marken verkligen kommer att vara i lång sikt. Nu kommer det en ”energikris” och uran kan blir det dominerande bränslet.
Kapitalister, kan åtminstone, endast anklagas för att utveckla uran som bränsle i den takt som de kan visa en bra vinst. Detta är deras etik, och kanske kommer den att köpa lite tid. Marxister, å andra sidan, kan anklagas för att utveckla uranbränsle så snabbt som möjligt, helt enkelt eftersom det är det mest ”effektiva” bränsle som finns tillgängligt. Detta är deras etik, och jag kan inte se var som är att föredra. Som jag sa, så är marxismen i mitten av den europeiska traditionen. Det är samma gamla visa.

Det finns en tumregel som kan tillämpas här. Du kan inte bedöma den verkliga karaktären av en europeisk revolutionär doktrin på grundval av de förändringar de föreslår att göra inom den europeiska maktstrukturen och samhället. Du kan bara bedöma det genom de effekter detta får på icke-europeiska folk. Detta beror på att varje revolution i den europeiska historien har bidragit till att stärka Europas strävan och förmåga att exportera förstörelse till andra folk, andra kulturer och själva miljön. Jag utmanar alla att peka på ett exempel där detta inte är sant.
Idag bor vi på Pine Ridge-reservatet och lever i vad de vit samhället har utsett som en ”National Sacrifice Area.” Vad detta betyder är att vi har många uranfyndigheter här, och den vita kultur (inte vi) behöver detta uran till energiproduktion. Det billigaste och mest effektiva sättet för industrin att utvinna och ta itu med bearbetningen av detta uran är att dumpa avfallet från produktionen här där utvinningen sker. Just här där vi bor. Detta avfall är radioaktivt och kommer att göra hela regionen obeboelig för evigt. Detta anses vara ett acceptabelt pris av industrin, och av det vita samhället som skapade denna industri. På samma gång planeraras att tömma grundvattnet under denna del av South Dakota, som en del av den industriella processen, så att regionen blir dubbelt obeboelig. Samma sak händer i landet i Navajo och Hopi, i norra delen av landet i Cheyenne och Crow, och på andra ställen. Trettio procent av västs kol och hälften av uranfyndigheter finns i USA och har visat sig ligga under reservat, så detta kan inte kallas en liten fråga.
Vi gör motstånd till att förvandlas till ett National Sacrifice Area. Vi gör motstånd till att förvandlas till ett nationell uppoffrande folk. Kostnaderna för denna industriella process är inte acceptabelt för oss. Det är varken mer eller mindre folkmord att gräva uran här och dränera grundvattnet.
När vi nu ska föreställa oss vårt motstånd mot utrotning, ska vi börja söka allierade (som vi har). Låt oss vidare anta att vi skulle ta den revolutionära marxismen på orden: den avser inget mindre än den fullständigt störtande av den europeiska kapitalistiska ordningen, som har lagt fram detta hot mot vår existens. Detta verkar vara en naturlig allians för Amerikas Indianer att gå in i, egentligen, som marxisterna säger, det är kapitalister som lurade oss att vara en nationell offer. Detta är sant så här långt.
Men som jag har försökt att påpeka, är denna ”sanning” mycket vilseledande. Revolutionär marxismen har engagerat åtagit sig att vidmakthålla och förbättra den industriell process som förstör oss alla. De erbjuder kanske bara att ”distribuera” resultatet, pengarna, från industrialisering till en större del av befolkningen. Det erbjuder sig att ta rikedom från kapitalisterna och fördela det, men för att göra detta måste marxismen behålla det industriella systemet. Återigen måste maktförhållandet i det europeiska samhället ändras, men återigen kommer effekterna att förbli densamma för Amerikas indianbefolkning och icke-européer någon annanstans. Detta är ungefär samma som när makten omfördelades från kyrkan till privata företag under den så kallade borgerliga revolutionen. Det europeiska samhället förändrats lite, åtminstone ytligt, men dess uppträdande mot icke-européer fortsatt som förut. Du kan se vad den amerikanska revolutionen 1776 gjorde för indianerna. Det är samma gamla visa.

Den revolutionära marxismen, som industrisamhället i andra former, syftar till att ”rationalisera” alla människor i förhållande till industrin, maximal industri, maximal produktion. Det är en doktrin som föraktar den amerikanska indiska andliga traditionen, våra kultur, vårt levnadssätt. Marx kallade oss ”precapitalists” och ”Primitiva” förkapitalistisk betyder helt enkelt att, enligt honom, skulle vi så småningom upptäcka kapitalismen och bli kapitalister, vi har alltid varit ekonomiskt efterblivna i marxistiska termer. Det enda sätt på vilket det amerikanska indiska folket skulle kunna delta i en marxistisk revolution skulle vara att gå med det industriella systemet, att bli fabriksarbetare, eller ”proletärer”, som Marx kallade dem. Mannen var mycket tydlig om att hans revolution endast kunde ske genom proletariatets kamp, att förekomsten av ett massivt industriellt system är en förutsättning för ett framgångsrikt marxistiska samhälle.

Jag tror det finns ett problem med språket här. Kristna, kapitalister och marxister. Alla har varit omvälvande i sina egna tankar, men ingen av dem menar egentligen revolution. Vad de egentligen menar är fortsättning. De gör vad de gör, för att den europeiska kulturen ska kunna fortsätta att existera och utvecklas efter behov. Precis som bakterier, går den europeisk kultur genom enstaka konvulsioner även delningar inom sig själv, för att fortsätta leva och växa. Detta är inte en revolution vi talar om, utan ett medel för att fortsätta det som redan finns. En amöba är fortfarande en amöba efter att den reproducerar. Men att jämföra den europeiska kulturen med en amöba är inte riktigt rättvist mot amöban. Kanske cancerceller är mer exakta jämförelser eftersom den europeiska kulturen har historiskt sett förstört allt runt den, och den kommer så småningom att förstöra sig själv.
Så, för att vi verkligen slå sig samman med marxismen, så skulle vi indianer få acceptera nationella offret av vårt hemland, vi skulle vara tvungna att begå kulturellt självmord och bli industrialiserade och europaiserade.

Vid det här tillfället, får jag stanna upp och frågar mig om jag är för hård. Marxismen har en historia. Hur uppträder denna historia mot mina observationer? Jag ser till processen av industrialisering i Sovjetunionen sedan 1920-talet och jag ser att marxister har gjort vad det tog den engelska industriella revolutionen 300 år att göra, och marxisterna gjorde det på 60 år. Jag ser att områden av Sovjetunionen som används för att innehålla ett antal stamfolk, och att de har blivit krossade för att ge plats för fabriker. Sovjeterna hänvisar till detta som ”den nationella frågan,” om huruvida stamfolk hade rätt att existera som folk, och de beslutade att stamfolk var ett acceptabelt offer för industrins behov. Jag ser till Kina och jag ser samma sak. Jag ser till Vietnam och jag ser marxister införa en industriell ordning och utrota den inhemska bergsfolken.
Jag hör en ledande sovjetiska forskare säger att när uranet är slut, då kommer det att finnas nya alternativ. Jag ser Vietnameserna ta över ett kärnkraftverk som övergivits av den amerikanska militären. Har de demonterat och förstört den? Nej, de använder den. Jag ser Kina explodera atombomber, utveckla uranreaktorer, och förbereda ett rymdprogram för att kolonisera och utnyttja planeterna på samma sätt som européerna koloniserade och exploaterade detta halvklotet. Det är samma gamla visa, men kanske med ett snabbare tempo den här gången.
Den redovisning av sovjetiska forskaren är mycket intressant. Vet han vad denna alternativ energikälla kommer att vara? Nej, han tror helt enkelt. Vetenskapen kommer att hitta ett sätt. Jag hör revolutionära marxister säga att förstörelsen av miljön, föroreningar och strålning allt kommer att kontrolleras. Och jag ser dem agera på deras ord. Vet de hur dessa saker kommer att kontrolleras? Nej, de har helt enkelt tro. Vetenskapen kommer att hitta ett sätt. Industrialisering är bra och nödvändigt. Hur vet de det? Tro. Vetenskapen kommer att hitta ett sätt. Tro av det här slaget har alltid varit känt i Europa som religion. Vetenskapen har blivit den nya europeiska religion för både kapitalister och marxister, de är verkligen oskiljaktiga, de är en del av samma kultur. Så, i både teori och praktik, marxismen kräver att icke-europeiska folk ge upp sina värderingar, sina traditioner, sin kulturella existens helt och hållet. Vi kommer alla att bli industrialiserade missbrukare av vetenskap i ett marxistisk samhälle.

Jag tror inte att kapitalismen själv är ansvarig för den situation som indianerna har förklarats som ett nationellt offer. Nej, det är den europeiska traditionen, den europeiska kulturen själv som bär ansvaret. Marxismen är bara den senaste fortsättning på denna tradition, inte en lösning på den. Att alliera sig med marxismen är att alliera sig med samma krafter som förklarade oss som en rimlig kostnad.
Det finns en annan väg. Det är den traditionella Lakota livstilen och livsstilen hos Amerikanska indianer. Det är det sättet som vet att människor inte har rätt att förnedra Moder Jord, att det finns krafter bortom vad de europeiska sinnet har föreställt sig, att människor måste vara i harmoni med alla relationer eller att relationerna så småningom eliminera disharmoni. En ensidig betoning på människor av människor, européers arrogans som agerar som om de var bortom naturens alla relaterade saker, kan bara resultera i en total disharmoni och en justering som skär ner de arroganta människors storlek, ger dem en smak av verkligheten bortom deras grepp eller kontroll, och återställer harmoni. Det finns inget behov av en revolutionär teori för att åstadkomma detta, det är bortom mänsklig kontroll. Naturfolken här på planeten vet detta och de teoretisera inte om det. Teori är abstrakt, vår kunskap är verklig.
Destillerat ner till grundläggande begrepp, europeisk tro, inklusive den nya tron på vetenskapen, motsvarar en tro på att människan är Gud. Europa har alltid sökt en Messias, oavsett om det var Jesus Kristus eller Karl Marx eller Albert Einstein. Amerikanska indianerna vet att detta är helt absurt. Människan är den svagaste av alla varelser, så svag att andra varelser är villiga att ge sitt kött för att vi ska kan leva. Människan kan överleva endast genom att utöva sitt förnuft, eftersom de saknar andra varelsers förmåga för att få föda genom användning av bete och klor.
Men rationalitet är en förbannelse eftersom det kan göra att människor glömmer den naturliga ordningen, på ett sätt andra varelser inte gör. En varg glömmer aldrig hans eller hennes plats i den naturliga ordningen, så även Amerikas indianer. Européerna glömmer nästan alltid detta. Vi ber vårt tack till rådjur, och vår relation, för att vi ska äta deras kött, européer tar helt enkelt köttet för givet och anser att rådjur är underlägsna. När allt kommer omkring anser européer sig gudalik i sin rationalism och vetenskap. Gud är det högsta väsendet, allt annat måste vara sämre.
Alla europeiska traditionen, marxismen inkluderat, har konspirerat för att trotsa den naturliga ordningen av alla ting. Moder Jord har missbrukats, makten har missbrukats, och detta kan inte fortsätta för evigt. Ingen teori kan ändra detta enkla faktum. Moder Jord kommer att vidta motåtgärder, hela miljön kommer att ge igen, och missbrukarna kommer att elimineras. Sakens tillstånd har gått varvet runt, tillbaka till där det startade. Det är revolution. Och det är en profetia om mitt folk, om Hopi folk och andra felfria folkslag.

Indianer har försökt att förklara detta för européer i århundraden. Men som jag sade tidigare, européerna har visat sig oförmögna att lyssna. Den naturliga ordningen kommer att återställas, och brottslingarna kommer att dö ut, som rådjuren dör när de förolämpar harmonin med att överbefolka en viss region. Det är bara en tidsfråga innan vad européerna kallar ”en stor katastrof av globala proportioner” kommer att inträffa. Det är den roll som Amerikas Indianer, den roll som alla naturliga varelser har för att överleva. En del av vår överlevnad är att göra motstånd. Vi motsätter oss inte att störta en regering eller att ta politisk makt, men eftersom det är naturligt att motstå förintelse, allt för att överleva. Vi vill inte ha makt över vita institutioner, vi vill att de vita institutionerna försvinner. Det är revolution.
Vid det här laget borde jag kanske vara mycket tydlig i en annan fråga, en fråga som redan borde vara klar som ett resultat av vad jag tidigare sagt. Men förvirring sprids lätt dessa dagar, så jag vill förstärka denna punkt. När jag använder begreppet europeisk, så hänvisar jag inte till hudfärg eller en viss genetisk struktur. Vad jag menar är ett tankesätt, en världsbild som är en produkt av den europeiska kulturens utvecklingen. Människor är inte genetiskt kodade för att hålla denna världsbild, de är bärandet av kultur som hålla tankesättet. Detsamma gäller för amerikanska indianer eller för medlemmar i någon annan kultur.
Det är möjligt för en indian att dela europeiska värden, och den europeiska världsbilden. Vi har en term för dessa människor, vi kallar dem ”äpplen”-röd på utsidan (genetiskt) och vita på insidan (deras värderingar). Andra grupper har liknande termer: svarta har sin ”oreos”, Latinamerikaner har ”Kokosnötter” och så vidare. Och som jag sa tidigare, det finns undantag till den vita normen: människor som är vita på utsidan, men inte vita inuti. Jag är inte säker på vad begreppet ska tillämpas på dem annat än som ”människor.”

Vad jag lägger ut här är inte en ras förslag utan en kulturell proposition. De som i slutändan förespråkar och försvarar verkligheten i den europeiska kulturen och dess industrialism är mina fiender. De som står emot den, som kämpar mot det, är mina allierade, de är allierade med de amerikanska indianerna. Och jag bryr mig inte ett dugg vad deras hudfärg råkar vara. Kaukasiska är den vita termen för den vita rasen: Europeiska är den livsåskådning, som jag är emot.

De vietnamesiska kommunisterna är inte exakt vad du kan säga genetiska kaukasiska, men de fungerar nu mental som européer. Detsamma gäller för de kinesiska kommunisterna, för japanska kapitalister eller bantuspråkets katoliker eller Peter ”MacDollar” i Navajo reservatet eller Dickie Wilson här upp på Pine Ridge. Det finns ingen rasism inblandade i detta, bara ett erkännande av sinnet och anden som utgör kulturen.
I marxistiska termer är jag förmodligen ”kulturellt nationalistisk.” Jag arbetar främst med mitt folk, de traditionella Lakota folk, eftersom vi har en gemensam världsbild och delar vår omedelbar kamp. Utöver detta arbetar jag med andra traditionella indianska folk, återigen på grund av en viss gemensamhet i världsbild och form av kamp. Utöver detta arbetar jag med alla som har upplevt det koloniala förtrycket av Europa och som motsätter sig dess kulturella och industriella helhet. Självklart inkluderar detta genetiska kaukasier som kämpar för att motstå den dominerande normer för den europeiska kulturen. De irländare och baskerna tänker jag omedelbart på, men det finns många andra.

Jag arbetar främst med mitt eget folk, med min egen folkgrupp. Andra personer som har icke-europeiska perspektiv bör göra detsamma. Jag tror på parollen ”Lita på din brors vision,” även om jag vill lägga till systrar också. Jag litar på samhällen och kulturellt baserade vision hos alla raser som naturligt motstår industrialisering och människors utrotning. Naturligtvis kan enskilda vita del denna, givet att de har nått insikten om att fortsatta industriella nödvändighet för Europa inte är en vision, utan är självmord. Vitt är en av de heliga färger för Lakotafolket, röd, gul, vit och svart. De fyra riktningar. De fyra årstiderna. De fyra perioder i livet och åldrandet. De fyra mänskliga raserna. Blanda röd, gul, vit och svart ihop och du får bruna, färgen på den femte rasen. Detta är den naturlig ordningen av tingen. Det förefaller därför naturligt för mig att arbeta med alla raser, alla med sin speciella mening, identitet och budskap.
Men det finns ett märkligt beteende bland de flesta vita. Så fort jag blir kritisk mot Europa och dess inverkan på andra kulturer, blir de defensiva. De börjar att försvara sig. Men jag attackera inte dem personligen, jag attackera Europa. Att personifiera mina synpunkter på Europa, så identifierar de sig med europeisk kulturen. Genom att försvara sig i detta sammanhang, så försvarar de en döende kultur. Detta är en oklarhet som måste övervinnas, och det måste lösas snart. Ingen av oss kan spilla energi på en sådan oriktig kamp.
Kaukasier har en mer positiv vision att erbjuda mänskligheten än den europeiska kulturen. Jag tror det här. Men för att uppnå denna vision är det nödvändigt för Kaukasier att kliva utanför den europeiska kulturen, tillsammans med resten av mänskligheten, för att se Europa för vad det är och vad den gör.
Att hålla fast vid kapitalismen och marxismen och alla andra ”ismer” är helt enkelt att hålla sig inom den europeiska kulturen. Det är ingen ide att undvika detta grundläggande faktum. Som ett faktum, utgör detta ett val. Förstå att valet är baserat på kultur, inte ras. För att förstå och välja den europeiska kulturen och industrialism är att välja att vara min fiende. Och förstå att valet är ditt, inte mitt.

Detta leder mig tillbaka till att beröra de indianer som går på universiteten, finns i stadens slum, och andra europeiska institutioner. Om du är där för att stå emot förtryck enligt vårt traditionella sätt, då blir det så. Jag vet inte hur Ni lyckas kombinera de två, men ni kanske kommer att lyckas. Men behåll din bild av verkligheten. Akta dig för att tro att den vita världen nu erbjuder lösningar på de problem som vi ställes inför. Akta dig också för att låta ursprungsbefolkningen’s ord bli snedvriden, till fördelarna för våra fiender. Européerna uppfann praxis att låta orden få annan mening. Du behöver bara titta på det fördrag som finns mellan Amerikas Indianer och olika europeiska regeringar för att veta att detta är sant. Dra din styrka från vem du är.

En kultur som regelbundet blandar ihop revolt med motstånd, har inget bra att lära dig och inget att erbjuda dig som livsåskådning. Européerna har sedan länge förlorat all kontakt med verkligheten, om de någonsin har haft kontakt med denna, kontakt som Amerikas indianer har.
Så, jag avsluta detta, jag ska vara tydlig och säga, att leda någon mot marxismen är det sista jag tänker på. Marxismen är lika främmande för min kultur som kapitalismen och kristendomen är. I själva verket kan jag säga att jag inte tror att jag försöker leda någon mot något. Till viss del försökte jag vara en ”ledare” i den meningen som det vitas media gillar att använda detta begrepp, som när American Indian Movement var en ung organisation. Detta var till en följd av en förväxling, som jag inte längre har. Du kan inte vara allt för alla. Jag tänker inte användas på ett sådant sätt av mina fiender. Jag är ingen ledare. Jag är Oglala Lakota, patrioten. Det är allt jag vill och allt jag behöver. Och jag är väldigt bekväm med vem jag är.

Revolution and American Indians: “Marxism is as Alien to My Culture as Capitalism” « The End of Capitalism.

__________________
Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS]
facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

8 Comments on “Amerikas Indianer: Om Europa’s kultur. Repris

 1. Fantastisk läsning, Bengt! Har ända sedan jag kan minnas varit fascinerad av olika indianska kulturer och än en gång
  görs jag påmind om dess rikedom och den västerländska ”moderna” kulturens fattigdom och ja naiva och arroganta förhållande till naturen. Oförståelsen och förnekelsen av Peak Oil är ju om något en symtom på detta. Den teknologiska utvecklingen förblindar och påskyndar det som pågått inom den europeiska kulturen allt sedan Marco Polo och senare Christopher Columbus begav sig ut utanför Europa för att ”undervisa” och ”civilisera” andra kulturer med tanken om europeisk överlägsenhet, när det i själva verket var tvärtom…

  Ja får hoppas att Russel skulle beskriva mig som vit på utsidan men inte vit på insidan eller helt enkelt en varelse tillhörande Moder jord, en människa.

  mvh
  Johan

 2. Jag tror det finns ett problem med språket här. Kristna, kapitalister och marxister. Alla har varit omvälvande i sina egna tankar, men ingen av dem menar egentligen revolution. Vad de egentligen menar är fortsättning. De gör vad de gör, för att den europeiska kulturen ska kunna fortsätta att existera och utvecklas efter behov. Precis som bakterier, går den europeisk kultur genom enstaka konvulsioner även delningar inom sig själv, för att fortsätta leva och växa. Detta är inte en revolution vi talar om, utan ett medel för att fortsätta det som redan finns. En amöba är fortfarande en amöba efter att den reproducerar. Men att jämföra den europeiska kulturen med en amöba är inte riktigt rättvist mot amöban. Kanske cancerceller är mer exakta jämförelser eftersom den europeiska kulturen har historiskt sett förstört allt runt den, och den kommer så småningom att förstöra sig själv. Så, för att vi verkligen slå sig samman med marxismen, så skulle vi indianer få acceptera nationella offret av vårt hemland, vi skulle vara tvungna att begå kulturellt självmord och bli industrialiserade och europaiserade.

 3. ”Att någon frivilligt vill associeras med en världsbild som vill bevara den europeiska kulturen efter att fått en inblick i Breiviks hjärna går bortom mitt förstånd”, skriver den starkt vänsterpräglade journalisten i sin krönika .

 4. När marxistisk , eller historiematerialistisk , teori importerades konkretiserades den oftast i studier av arbetarkultur och frågor kring kulturell dominans eller försvarskamp. På samma sätt länkades ofta intresset för modernitet samman med ungdomskultur och identitetsbygge, medan de postmoderna strömningarna kopplades samman med studier av estetik , gestaltning och konsumtion . Det är en sådan sammanfogning av teoretiska glasögon, ämnesval och perspektiv, som gör att vissa studiefält snabbt blev överbefolkade och efterhand nernötta. Det var inte lätt att producera den fjärde i raden av etnologiska avhandlingar kring lokalsamhällets gemenskap, arbetarkulturens värdighet eller ungdom och modernitet.

 5. Under 1800-talet påverkades Centraleuropa med dess många nationaliteter av den västeuropeiska nationalismen. Både statsnationalismen, med sina rötter i Frankrike och kulturnationalismen med rötter från den tyska romantiken gjorde sitt intåg. Den romantiska etniska nationalismen kom tidigt att bli normerande för de statslösa folken i Österrike-Ungern.

 6. Övergången från den gutenbergska till den elektroniska tidsåldern sammanfaller med en nedgång för nationalismen, nationalstaten och territorialstaten. Detta betyder lika väl inte att den elektroniska kommunikationstekniken skulle vara en tillräcklig eller ens en nödvändig orsak till nationalismens och statens tillbakagång. Det är dock klart att det finns ett starkt samband mellan å ena sidan informationssamhället och den postmoderna kulturen och å andra sidan det faktum att statens roll har krympt.

 7. Under 1800-talet påverkades Centraleuropa med dess många nationaliteter av den västeuropeiska nationalismen. Både statsnationalismen, med sina rötter i Frankrike och kulturnationalismen med rötter från den tyska romantiken gjorde sitt intåg. Den romantiska etniska nationalismen kom tidigt att bli normerande för de statslösa folken i Österrike-Ungern.

 8. Vetenskapen har tillsammans med religion och filosofi varit bland de allra starkaste krafterna i utvecklingen av det samhälle vi lever i. Vetenskapen påverkar oss inte bara genom att den givit den världsbild de flesta omfattar, utan även genom den teknologi som blivit möjlig genom vetenskapen, det stora förtroende som finns för vetenskapen hos allmänheten och dess möjligheter att influera politiska beslut. Vill man studera idéernas historia är därför de vetenskapliga idéernas historia centrala.

Comments are closed.