Ekologi - Energi

insikter #1 om Peak Oil

Print Friendly, PDF & Email

macklean är ett konsult inom strategi- och affärsutveckling och är ett dotterbolag inom LRF-koncernen. Företaget har kommit ut med en skrift om Peak Oil och vad det kan betyda för de gröna näringarna (jord- och skogsbruk).Skriften behandlar dessa olika delar:

Inledning, Peak Oil
Bakrund, Oljans betydelse
Definition, Vad är Peak Oil?
Prognos, Minskad tillgång på olja kommer att påverka oss markant redan detta decennium
Några ledande organisationer och individer om Peak Oil
Priseffekter, Minskad tillgång ger högre pris
Konsekvenser, Effekten av Peak Oil på de gröna näringarna
Slutsatser, Summering och konklusioner

Genomgående skrivs ”produktion” av olja i stället för utvinning, olja produceras inte som man producera en bil, den utvinns, ett fel många gör.
I avsnittet om Oljans betydelse tar skriften upp oljans fördelar upp och vårt beroende av den i transportsektorn både globalt och lokalt. Som författaren skriver så skulle inget företag eller organisation medvetet göra en resurs som olja till ”singel point of failure”. Detta mycket beroende på att olja är så extremt billig, ca 1 kr/kg i transportkostnad för transporter från mellersta Tyskland.
Peak Oil behandlar ämnet kort och fortsätter med att det inte är ett renodlat energiproblem, utan om investeringar i infrastruktur och fordon. Jordbruket och skogsbruk är mer oljeberoende än många andra branscher, jordbruket med ca 3 TWh per år.
I avsnittet om Prognoser tas ERoEI upp tillsammans med okonventionell olja. Argument mot Peak Oil och kommentarer på dessa.
Under Priseffekter behandlas priset på olja upp och korrelationen för utbud ut med ett pris på 200-300$US per fat. Inget nämns om att världsekonomin inte kommer att klara dessa nivåer utan att gå in i recession.
Vilka konsekvenser kan detta få på de gröna näringarna, här tas Export Land Modellen upp, liksom geopolitiskt maktmedel och vinstmaximering av vissa länder. Sveriges självförsörjningsgrad är under 50% för livsmedel, och vi har outnyttjad potential för bioenergi. Det finns en SWOT analys för livsmedelsproduktionen i landet, se bild.

Livsmedel.
Styrkor och svagheter

Fem viktiga punkter som kommer att vara avgörande för livsmedels sektorn.

 1. Takten på minskningen av olja och prisökningen
 2. Förmågan för organisationer att ställa om
 3. Förmågan att flytta över ökande kostnader på slutkunder
 4. Tillgång på kapital
 5. Tydlig styrning från stat och kommuner

En SWOT för Bioenergi.

Styrka och svagheter

Sex viktiga punkter som kommer att vara avgörande för bioenergi sektorn.

 1. Omfattningen av internationell omställning till alternativa drivmedel
 2. Framtida motorteknik
 3. Internationell efterfrågan på energi
 4. Tillgänglig mark för odling av bioenergi
 5. Skogsindustrins aktivitetsnivå
 6. Tydlig styrning från stat och kommuner

Det står bland annat att vi står bra rustat och kan ta en tätposition mot en omställning bort från fossila bränslen och att import kan vändas till export. Rapporten avslutas med ”Varje förändring har vinnare och förlorare. Genom att vara informerad och förberedd kan man välja vilken sida man vill tillhöra.”
Slutsatserna är lite för optimistiska och myten om hur duktiga vi är på omställning, vi kanske har lite glädje av mycket skog och vatten men många hävdar att vi är väldigt sårbara stor export och ett kallt klimat, stora avstånd och den bästa odlingsbara marken har blivit vägar och parkeringsplatser.

Överlag en bra rapport som ger en överblick på ett väldigt komplext område. Det är bra att få flera att förstå frågan och vilket predikament vi står inför och som kan påverka beslutsfattare och myndigheter, sakta börjar insikten komma om dessa frågor.

insikter – Macklean.
__________________

Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS]
facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

8 Comments on “insikter #1 om Peak Oil

 1. Det som håller paniken borta är att de stora oljeproducenterna i Mellanöstern säger att de har gott om olja kvar. Det märkliga är att trots att det därifrån sällan rapporteras om nya oljefyndigheter så justeras siffrorna hela tiden upp, som om deras omfattande oljeexport inte hade någon koppling till oljekällorna.

 2. När den billiga oljan snart är slut så kommer transporter, energi, tillverkning, många råvaror och mycket annat att bli dyrare och många företag står inför ett avgörande val: Ska vi fortsätta som tidigare eller ska vi förändras med omvärlden?

 3. Det enda landet i vår närhet som inte kommer få en nationell peak oil de närmaste åren, eller som i fallen Norge, Danmark och Storbritannien redan passerat peak oil det senaste decenniet, är och förblir Ryssland. Rysk oljeexport kan visserligen upphöra före 2030 , men idag står Ryssland för 51% av den olja som Sverige importerar.

 4. Donal frågade mig om oljeberoendet i Sverige och jag berättade bland annat hur enormt beroende vi är av olja (diesel och bensin) för våra transporter av varor inom landet som mer eller mindre helt sköts av lastbilar och att detta tillsammans med ett undermåligt järnvägsnät och en nationell ekonomi som nästan till 50 % består av exportintäkter…ja är högst sårbar för Peak Oil och dess ekonomiska och energimässiga konsekvenser.

 5. Peak oil känner vi till och för något år sedan erkände till och med IEA att den globala produktionen av konventionell olja toppade år 2006 . När man då funderar kring hur den kvarvarande oljan kommer att fördelas, så är det viktigt att tänka på att det som är mest intressant för oss i importberoende Sverige är hur mycket olja som finns tillgänglig på exportmarknaden. Där måste man nämligen dra av för den olja som de oljeproducerande länderna själva förbrukar. Oljeförbrukningen i många oljeexporterande länder ökar och detta har tillsammans med en förhållandevis platt global oljeutvinning lett till att mängden tillgänglig exportolja nådde en topp runt 2005 och därefter har minskat något. ”Peak oil exports” alltså. Orsakerna till att Oljeförbrukningen i producentländerna ökar är flera. En viktig orsak är att många oljeproducenter subventionerar bensin- och dieselpriserna. En liter bensin kostar i Saudiarabien runt 90 öre! Därför är Saudiarabiens städer inte oväntat fyllda av bilar.

 6. L.C #5 http://en.wikipedia.org/wiki/Pearl_GTL De gör dieselbränsle av gas. Bränslet blir mycket rent och börjar säljas i Europa nu i höst. Kan vara så att det faktiskt är ”peak oil” men inte i den form som Aleklett förutspått. Vi kanske just nu går över till en gasdriven framtid där råvaran olja minskar sin andel på grund av ett stort utbud och därmed lågt pris på gas. Peok oil på grund av billig gas.

 7. Trots att IEA förutspår ökande tillgång på olja åtminstone fram till 2030 enligt deras 2010 World Energy Outlook har jag antagit motsatsen. Jag utgår i mina scenarier ifrån att oljeproduktionstoppen (inte bara för konventionell olja utan för samtliga klasser) redan inträffat och att tillgången på energi från olja kommer att minska med 45 % per 10 år genom hela den analyserade tidsperioden, vilket motsvarar strax under 6 % per år. När det gäller gas och kol utgår jag ifrån att dessa kommer att öka med 10 % per 10 år fram till 2020 och 2030 när deras respektive produktionstoppar förmodas inträffa. Därefter antar jag en fallande tillgång med 45 % per 10-årsperiod i likhet med oljan. För både kol och gas, och i viss mån även för olja, är detta ganska pessimistiska antaganden.

 8. Men han förvillar genom att börja tala om reserver och resurser, när det är flödena som är det intressanta. Oljekaret må vara hur stort som helst, men blir ditt sugrör smalare måste du minska din oljekonsumtion. Vidare säger han att Fossila bränslen är en begränsad resurs. Vi kommer inte att vara huvudsakligen beroende av den för mer en ett antal decennier tillSen kontrar han dock med att Det finns ingen akut brist på fossila bränslen i marken, och med dagens prisnivåer finns ingen risk av brist under många decennierÄr det bara jag som ser motsägelsen mellan dessa två påståenden? De står till och med på samma sida i presentationen! Läs även Cornucopias kommentar till Skolverkets vidareutbildning . Så med stora delar av etablissemanget på plats väntar vi nu med spänning på när någon socialdemokratisk tankesmedja kommer med en rapport om peak oil. LO har säkert också ett intresse av att förneka problemen. Som jag ser det så är det öppet mål för politiker som i dagens läge har modet att gå mot strömmen och börja tala om de sannolika följdverkningarna av peak oil och även presentera visioner om hur vi skulle kunna ställa om samhället för att mildra effekterna. Jonas Sjöstedt kanske? Jag vet att han brukar läsa min blogg ibland. Tillägg: Kjell Aleklett har nu också skrivit en utförlig sågning av Lakomaas rapport ”Peak Oil, Peak Whale”.

Comments are closed.