Ekologi - Energi

Myten om brottsligheten i New York

Print Friendly, PDF & Email

Detta är lite ”off topic” men är ändå lite relevant. Men upprepas en sak många gånger, så det blir till sist en sanning, nu senast av Olle Wästberg i SvD.Det var inte ändrande beteenden av polisen som fick ner brottsligheten i bland annat New York.

För att förstå vad som hänt måste vi backa bandet ända till 1920-talet. GM ville öka effekten på sina motorer och fick då problem med knackning. Lösningen blev att tillsätta tetraetylbly (TEL) till bensinen. Efter kriget ökade efterfrågan på stora och starka bilar och detta ökade efterfrågan på ethylbensin, vid denna tid så använde man alkohol i Europa, för att få samma effekt.
När användningen av bly ökade i så ökade brottsligheten ca 20 år senare, och när man fasade ut blyet ur motorbränslet så sjönk brottsligheten.

Det har testats många hypoteser för att få ett samband, som narkotika, antalet unga män, abort lagstiftning och skivförsäljningen. Men det finns inget samband som täcker in så mycket som denna molekyl Pb(CH2CH3)4 i bensin. Den senaste rapporten kom nyligen och slår fast sambandet bly och brott av olika slag.

Nu vet man att bly som små barn utsätts för kan ge senare komplikationer som lägre IQ, hyperaktivitet, beteende problem och svårigheter i undervisningen. På det hela taget är bly borttaget ur bensinen i de flesta länderna.

Det finns en annan lärdom man kan dra och något som vi gör i dag och tror inte ger några problem kan komma tillbaka som svåra problem lång tid senare kan man inte se sambandet är det extra komplicerat. Det finns många exempel här som DDT, Freon, PCB och Bly, men det borde vi ha förstått då detta var ett problem i Romarriket.

Därför klarar vi inte att lära av New York | SvD.

Uppdaterat 2019-05-09: Detta beskrivs i denna podcast tillsammans med en annan teori om höga CO2 halter inomhus.

__________________

Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS]
facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

4 Comments on “Myten om brottsligheten i New York

  1. Det förefaller som om vi har en våg av ökad (ungdoms?)brottslighet/våldsvåg över Sverige. Det du skriver här fick mig att fundera över om de blydistribuerande vattenblandare som den över allt så älskade ”marknaden” har försett oss med – utan att informera oss om det – kan spela in?? Det bådar i så fall inte gott med tanke på de oroligheter vi kan vänta oss när folk börjar frysa och gå hungriga på allvar, pga av stigande oljepriser, stigande arbetslöshet, uteblivna livsmedelsleveranser osv.

  2. På det internationella planet diskuteras dessa tre metaller som globala hälso- och miljöproblem. Kadmium och bly har bl.a. varit uppe till diskussion på UNEP:s styrelsemöte 2007. Diskussionen baserades på de nyckelfrågor som lyfts fram i de rapporter som sammanställt av den arbetsgrupp som avslutade sitt arbete vid ett möte i Genève i september 2006. Resultatet av UNEP:s styrelsemöte var en uppmaning till fortsatt arbete med att fylla de kunskapsluckor som identifierats i de två rapporterna. Vidare ombads UNEP:s Executive Director att verka för att en sammanställning görs av de åtgärder som vidtagits för att minska riskerna med kadmium och bly. En uppmaning riktades till regeringarna att verka för fortsatta riskbegränsande åtgärder.

  3. • Etylenoxid, vinylklorid, dietylsulfat och akrylamid har lätt för att reagera och kan orsaka cancer och störa arvsmassan.• DDT, PCB, dioxiner och ftalater är hormonstörande.• Dioxiner kan även framkalla missbildningar, cancer, förändrade könskvoter, inlärningssvårigheter med mera.• DDT är även kopplat till diabetes och reproduktionsproblem hos fåglar.• PCB orsakar reproduktionshämning hos däggdjur som säl, utter och mink.• Ftalater, till exempel DEHP, påverkar spermieproduktion och funktion, precis som bisfenol A.• Bekämpningsmedel kan vara hormonstörande, cirka 100 ämnen med olika effekter är listade.• Även tungmetaller som kvicksilver, kadmium, bly och arsenik är hormonstörande.• Ät en varierad kost så sprider du riskerna att utsättas för miljöföroreningar.• Städa hemma – damm och partiklar är en exponeringsväg för gifter.• Mikra inte din mat i plastburkar.• Undvik de produkter som kan innehålla ftalater eller parabener, till exempel kosmetika, hudkrämer och plastleksaker.• Undvik produkter med ytaktiva fluorerade ämnen som är smuts- och vattenavvisande.• Ät långt ner i näringskedjan eftersom miljöföroreningar anrikas högre upp.• Undvik det antibakteriella ämnet triclosan som finns i vissa sportkläder, tandkräm och deodorant.• Undvik kontaminerad mat, till exempel fet Östersjöfisk.• Använd ekologiska varor, till exempel ekologiska sängkläder.• Vädra ofta när du köpt nya elektroniska produkter.• Rök inte.• Använd inte droger.• Undvik övervikt.Källor: Monica Lind, Åke Bergman och Bernard Weiss.

  4. väntningama. Konkurrenskraften kan nu börja återställas och ekonomin Prop. 1990/91:150 kan fungera effektivare. Därmed står det klart att Sverige kan klara upp Bilaga 1:1 sina kostnadsproblem genom en inlem anpassning. Detta har skett i ett konstmktivt samarbete mellan statsmaktema och arbetsmarknadens parter. Sverige är i dessa gmndläggande avseenden på rätt väg. Effektema på sysselsättningen av vändningen i ekonomin kommer emellertid först senare. Därför kommer både 1991 och 1992 att bli kärva år på arbetsmarknaden. Av detta skäl krävs det en aktiv arbetsmarknads­politik. Regeringen lägger nu fram förslag till en förstärkning av de aktiva åtgärderna utformade för att motverka både arbetslöshet och inflation.

Comments are closed.